Bestuur & Toezicht

De Van Neynselstichting wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, sinds juni 2015 gevormd door Jack Jansen, is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Van Neynsel. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten ontwikkelingen en voor de kwaliteit en veiligheid van de door de stichting te verlenen zorg. De Raad van Bestuur legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

​Per 1 februari verlaat de huidige bestuurder Van Neynsel. Lees hier zijn terugblik op de overgelopen jaren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast keurt de Raad van Toezicht strategische beslissingen van de Raad van Bestuur goed. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht staat borg voor een deugdelijke governancestructuur van de stichting en het naleven van de Governancecode zorg.

De Raad van Toezicht acteert op basis van een toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader. In 2017 is deze visie/dit kader herijkt. De raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook. De leden handelen zonder last of ruggespraak, zich bewust van de maatschappelijke positie van Van Neynsel.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De Raad van Toezicht heeft een keer per jaar contact met de leden van de CCR en twee maal contact met (een delegatie van) de Ondernemingsraad.

Extern toezicht

Als zorgorganisatie heeft Van Neynsel te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders als de IGJ, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de provincie, de gemeenten, brandweer en GGD. De belastingdienst en de arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet-zorggerelateerde toezichthouders.

Van Neynsel voldoet aan de volgende kaders en normen:

Resultaat 2017

Voor de Raad van Bestuur was de totstandkoming van het meerjarenbeleid 2017-2020 een belangrijke mijlpaal. Diverse interne en externe stakeholders zijn bij de totstandkoming van dit beleid betrokken en het beleid werd enthousiast ontvangen. In het najaar van 2017 is de bij het nieuwe meerjarenbeleid horende structuur ingevoerd met locatieverantwoordelijken: de wijkmanagers konden - na een zorgvuldig doorlopen selectietraject – worden benoemd. Andere belangrijke onderwerpen die door de Raad van Bestuur ter goedkeuring bij de Raad van Toezicht zijn gebracht: de begroting, de jaarrekening en de managementletter, de kwartaalrapportages, de nieuwbouwplannen Zuiderschans, de samenwerking met diverse partijen, waarbij de opening van een GRZ-ELV afdeling in het Jeroen Bosch ziekenhuis zeker vermeldenswaard is. De outsourcing van  de ICT en het Strategisch Personeelsplan waren ook belangrijke onderwerpen die aandacht vroegen.

Verder is de impact van de nieuwe Governancecode Zorg beoordeeld en is een aanzet gemaakt tot aanpassing van de reglementen van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, commissies van de Raad van Toezicht, de toezichtsvisie, etc. Ook de statuten zullen governanceproof worden gemaakt.

Het selectietraject voor een accountant is in 2017 doorlopen en heeft geleid tot de keuze voor een nieuwe accountant die met ingang van boekjaar 2018 de controles gaat verrichten.

De Raad van Toezicht heeft de impact van “Goed Toezicht in zorg en welzijn” beoordeeld en informatie verstrekt aan de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg voor publicatie op hun website. Deze consequenties van deze impact zijn ook meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht.

Contact

Van Neynsel
Eemweg 2-4
5215HR ’s-Hertogenbosch
073-822 8000 (klantenservice)

Terug naar Over Van Neynsel

Terug naar kwaliteitsvenster