Bestuur & Toezicht

De Van Neynselstichting wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, sinds december 2015 gevormd door Jack Jansen, is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Van Neynsel. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten ontwikkelingen en voor de kwaliteit en veiligheid van de door de stichting te verlenen zorg. De Raad van Bestuur legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Intern toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast keurt de Raad van Toezicht strategische beslissingen van de Raad van Bestuur goed. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht staat borg voor een deugdelijke governance structuur van stichting en het naleven van de Governancecode zorg.

De Raad van Toezicht acteert op basis van een toezichtsvisie, een toezichtskader en een toetsingskader. In 2017 is deze visie/dit kader herijkt. De raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook. De leden handelen zonder last of ruggespraak zich bewust van de maatschappelijke positie van Van Neynsel.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De Raad van Toezicht heeft een keer per jaar contact met de leden van de CCR en twee maal contact met (een delegatie van) ondernemingsraad.

Extern toezicht

Als zorgorganisatie heeft Van Neynsel te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders als de IGJ, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de provincie, de gemeenten, brandweer en GGD. De belastingdienst en de arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet-zorggerelateerde toezichthouders.

Van Neynsel voldoet aan de volgende kaders en normen:

Contact

Van Neynsel
Eemweg 2-4
5215HR ’s-Hertogenbosch
073-822 8000 (klantenservice)

Terug naar Over Van Neynsel

Terug naar kwaliteitsvenster