• Zorg - Van Neynsel

Cliëntvertegenwoordiging

Als individu vertegenwoordigt u zichzelf; dat is het uitgangspunt. U bepaalt zelf wat er wel of niet gebeurt, en bent zelf verantwoordelijk voor keuzes op bijvoorbeeld medisch gebied.

In sommige gevallen begrijpt iemand echter niet meer zo goed wat de gevolgen van besluiten zijn, of wat er van hem of haar gevraagd wordt. Dat komt ook voor bij enkele (kwetsbare) bewoners en cliënten van onze organisatie. In zo’n geval is het belangrijk om na te denken over wie eventueel namens u besluiten kan en mag nemen. Dat is wat cliëntvertegenwoordiging inhoudt: wie vertegenwoordigt het belang van een cliënt als deze dat zelf niet of niet zo goed meer kan?

De wettelijk vertegenwoordiger

Een wettelijk vertegenwoordiger, die wij ook wel zorgcontactpersoon noemen, is bij voorkeur iemand uit uw naaste omgeving, zoals uw partner, kind, broer of zus. Zij kennen u namelijk het beste. Maar dat is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen familie is of wanneer de familierelaties verstoord zijn. Het is daarom belangrijk om te bespreken wie uw belangen mag en kan behartigen.

Verschil eerste contactpersoon en wettelijk vertegenwoordiger

Bij Van Neynsel heeft u ook een eerste contactpersoon aangewezen. Dit is de persoon via wie Van Neynsel het contact met familie of naasten onderhoudt. De wettelijk vertegenwoordiger heeft andere taken, hij/zij mag namelijk ook namens u beslissingen nemen. Natuurlijk kan de eerste contactpersoon dezelfde persoon zijn als de wettelijk vertegenwoordiger, maar het kunnen ook verschillende personen zijn.

We bespreken het met u zodra u bij ons komt wonen of onder behandeling komt. We maken goede afspraken over wie wat doet en mag beslissen bij zowel dagelijkse als meer complexe vraagstukken op zorg- en financieel gebied en we leggen alles vast in uw elektronisch cliëntdossier (ECD). Onze medewerkers helpen u graag aan meer informatie, tips of de brochure.

Verschil van inzicht

De vertegenwoordiger en wij als zorgverlener kunnen van inzicht verschillen. Dan gaan we met elkaar in gesprek. Als we er niet uitkomen en de beslissing van de vertegenwoordiger is nadelig voor de cliënt, dan mag een zorgverlener de beslissing van de vertegenwoordiger overrulen. Voorbeeld: een goed etende meneer met dementie heeft een dochter die vindt dat hij moet afvallen. Als vertegenwoordiger besluit ze hem op een crash-dieet met quinoa te zetten. De zorg ziet dat meneer hier alleen maar wat mee speelt en onvoldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Men gaat het gesprek aan. Mocht de dochter op haar standpunt blijven, dan kan het team anders beslissen, eventueel samen met een diëtist.
(bron: waardigheidentrots.nl)

Leestip!

‘Spreken over vergeten’, over het verkennen van wensen bij geheugenproblemen en/of een begin van dementie.

Vragen en antwoorden

Als iemand niet goed in staat is om zijn belangen te behartigen en/of als iemand de gevolgen van handelingen niet (meer) kan overzien, bijvoorbeeld door dementie. Bij het benoemen van een mentor blijft iemand wel wilsbekwaam: dus hij/zij kan wel een testament maken (de notaris moet vaststellen dat iemand op dat moment wilsbekwaam is, en in staat zijn de gevolgen van wat wordt vastgelegd te overzien). Verder blijft belangrijk dat er zoveel mogelijk met de cliënt wordt overlegd over zaken die voor hem/haar belangrijk zijn: medische informatie, keuzes samen maken. Een mentor of bewindvoerder staat zoveel mogelijk naast degene van wie zij mentor of bewindvoerder is. Als het gaat over de financiële gevolgen van handelingen dan kan een bewindvoerder worden benoemd.

  • Onderhouden van contacten met hulpverleners;
  • Overleg voeren met de hulpverleners over de uitvoering van het zorgplan;
  • Bewaken dat de cliënt zorg krijgt volgens het zorgplan;
  • Overleg voeren met de financieel vertegenwoordiger over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de cliënt.

Waar staat dat het gaat om het onderhouden van contacten is er geen strakke richtlijn, maar is het belangrijk dat de mentor weet wie de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) is, en dat de EVV ook weet wie de mentor is. Een mentor heeft een taak gedurende het leven van de betrokkene. Daarbij zal een professioneel mentor strakker de grenzen bewaken dan een vrijwilliger.

Dat doet de kantonrechter bij de rechtbank. In een beschikking wordt vastgelegd wie er wordt benoemd. Degene die wordt benoemd moet daarmee akkoord gaan: er is een formulier dat wordt ingevuld en ondertekend: de bereidverklaring. Daarnaast moeten familieleden ermee akkoord gaan dat er een beschermingsmaatregel (mentorschap of bewindvoering of curatele) wordt opgelegd. En zij moeten akkoord gaan met degene die wordt benoemd en ondertekenen een akkoordverklaring.

Er is overigens geen advocaat nodig bij een behandeling van een verzoek tot mentorschap of bewindvoering. Als je het lastig vindt om een verzoek in te dienen of je hebt vragen hierover, stel ze via vertegenwoordiging@vanneynsel.nl en dan wordt er binnen een week een reactie gegeven.

Een zitting van de kantonrechter vindt plaats in de rechtbank, maar als iemand om medische redenen niet in staat is om naar de rechtbank te gaan, kan de rechter ook naar de verblijfplaats van de betrokkene komen.

Betrokkenen van de cliënt (of de cliënt zelf) dienen een verzoek in, waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is dat er juridische bescherming wordt geregeld. Dit kan zowel de persoon zelf, familie als de zorginstelling aanvragen. De rechter zal altijd de betrokkene waarvoor bewind of mentorschap wordt aangevraagd willen zien en zo mogelijk spreken. Dit kan in de rechtszaal maar ook op locatie als het voor deze persoon te lastig is om naar de rechtszaal te komen. Er wordt dus geen uitspraak gedaan alleen op basis van ingediende formulieren.

Ja, familie valt onder het begrip “belanghebbenden”: dat zijn de partner en/of meerderjarige kinderen. Als die er niet zijn, dan zijn ouders en/of meerderjarige broers en zussen belanghebbenden. Deze groep mensen kan schriftelijk reageren op een verzoek tot benoeming mentor of onderbewindstelling via een akkoordverklaring. Als ze niet akkoord zijn, kunnen ze dit tijdens de zitting of in een brief aan de rechter uitleggen. Belanghebbenden hoeven niet uitgenodigd te worden als degene om wie het gaat (als die daartoe in staat is) vraagt aan de rechter om hen niet te informeren.

Als er een mentor is benoemd, dan is deze de eerste aanspreekpersoon en bevoegd om besluiten te nemen die met behandeling of zorg te maken hebben. Daarom is het belangrijk om afspraken over dit contact goed met de mentor (familie, vrijwilliger of professional) vast te leggen.

De taak van de mentor eindigt bij het overlijden van de inwoner. Dus als er niets is geregeld, dan is het aan Van Neynsel om de begrafenis te regelen. Het is verstandig om hierover tevoren met elkaar te spreken om de verwachtingen helder te maken. Gezien de betrokkenheid van de mentor is het goed voor te stellen dat hij ook een rol wil spelen in het organiseren van een passend afscheid.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl