Veelgestelde vragen (en de antwoorden)

Klik links op een van de categorieën om de veelgestelde vragen te bekijken.

Actueel

De meeste informatie over Van Neynsel vindt u op onze website. Daarnaast plaatsen we regelmatig berichten op Facebook.

Algemeen Van Neynsel

Wilt u meer informatie over Van Neynsel of overweegt u over te stappen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Van Neynsel wil graag dat haar klanten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit. Bent u niet tevreden of juist bijzonder tevreden? Dan horen we dat graag. U helpt ons met uw feedback. Hiermee verbeteren we de dienstverlening.

Heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren of bent u juist bijzonder tevreden? Neemt u dan contact op met onze klantenservice op 073-822 80 00. Ook vinden we het fijn wanneer u een positieve beoordeling achterlaat op www.zorgkaartnederland.nl. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Heeft u een klacht? Die willen we graag zo goed mogelijk oplossen. Op onze website leest u alles over de klachtenregeling van Van Neynsel.

Extramurale zorg betekent dat u nog thuis woont en daar zorg of ondersteuning krijgt. Bij intramurale zorg woont u in een verpleeg-/verzorgingshuis waar 24 uur per dag zorg aanwezig is.

Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel heeft vier woonzorglocaties in ‘s-Hertogenbosch en één in Vught.

In ‘s-Hertogenbosch zijn er Antoniegaarde, De Grevelingen, De Taling en Eemwijk. Naast Eemwijk ligt Residentie Rivièraa, waar Van Neynsel zorg levert.

In Vught biedt Van Neynsel Boswijk een comfortabele en veilige woonomgeving voor mensen met dementie.

Als u langdurige zorg nodig heeft, is een indicatie verplicht. Met een geldige indicatie wordt een groot deel van de kosten vergoed. Als u een indicatie krijgt, ontvangt u ook een zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft. Samen met Van Neynsel bepaalt u de precieze invulling van de zorg.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) doet de indicatiestelling.

De locaties van Van Neynsel kennen geen bezoektijden. U kunt meestal gewoon binnenkomen. Toch kan het voorkomen dat bezoek niet uitkomt. Bijvoorbeeld als bewoners verzorgd worden of bezig zijn met therapie of een activiteit. Bespreek van tevoren met de bewoner of verzorger wanneer bezoek het beste uitkomt.

Woonzorglocaties

Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw voorkeur voor de Van Neynsel locatie waar u graag zou willen wonen. Soms kan er echter sprake zijn van een wachtlijst. Als dat het geval is, bespreekt onze klantenservice al tijdens het eerste contact mogelijke alternatieven met u. Want als u zorg nodig heeft, zoeken we altijd naar een manier om die zorg zo snel mogelijk te geven. Dit heet overbruggingszorg. Gedurende de wachttijd en tijdens de periode van overbruggingszorg houdt de zorgbemiddelaar contact met u. Wilt u informatie over beschikbare plaatsen, neem dan contact op met de klantenservice.

Geriatrische revalidatie

Door de tijdelijke aard van het verblijf op de geriatrische revalidatie geldt voor die afdeling over het algemeen geen wachtlijst. Voor de actuele situatie verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling op telefoonnummer 073-5535355.

Algemene vragen zorg

Voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg is een indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst welke mate van zorg u nodig heeft. Wilt u hierover mee weten, neem dan contact op met de medewerkers van de klantenservice van Van Neynsel. Zij kunnen u alles vertellen over de zorgmogelijkheden binnen Van Neynsel. Ook kunnen zij u verwijzen naar iemand die hulp kan bieden voor het aanvragen van een indicatie.

Voor een deel van de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van uw leeftijd, uw inkomen en de persoonlijke samenstelling van uw gezin.

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (ZZP’s) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. Op basis van het zorgprofiel maakt u met Van Neynsel afspraken over de precieze invulling van de zorg. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice.

De Wet langdurige biedt zorg aan mensen met een langdurige zorgbehoefte. U heeft vaak 24 uur per dag nabijheid van zorg nodig. Zorg die binnen de Wlz valt kan zowel thuiszorg, als verpleeg-en verzorgingshuiszorg zijn.

Ziet u door de bomen het bos niet meer met alle regelingen en afkortingen? Op de website Regelhulp van de Rijksoverheid wordt eenvoudig uitgelegd hoe u hulp regelt, op welke regelingen u recht heeft en wat de regelingen precies inhouden. Regelhulp is uw wegwijzer voor zorg en ondersteuning, onder meer op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoongebonden budget (pgb).

Wanneer u zorg nodig heeft, en dit krijgt vanuit de Wlz en Wmo, heeft u recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning in de vorm van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? Deze persoon is niet verbonden aan een zorgorganisatie, en is dus echt onafhankelijk.

Op een creatieve en flexibele manier wordt met u meegedacht over de mogelijkheden van de zorg die u nodig heeft. De cliëntondersteuner betrekt waar mogelijk ook uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen, en kent het zorgaanbod in de buurt. Ook kan de cliëntondersteuner bemiddelen als het contact tussen u en zorgaanbieder moeizaam verloopt.

Meer weten? Zie de websites van Regelhulp en Zorgleefplanwijzer.

Behandeling en revalidatie

Medewerkers van het Kennis en Behandelcentrum (KBC) hebben ruime ervaring in het behandelen van specifieke klachten van ouderen. Het is mogelijk behandeling of therapie te krijgen in één van de behandelcentra, maar desgewenst ook bij u thuis.

Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en ziektegeschiedenis. Soms is revalidatie nodig voordat u weer naar huis kunt. Wanneer tijdens uw ziekenhuisopname blijkt dat u niet meteen naar huis kunt, neemt het ziekenhuis contact op met de transmuraal medewerker van de Van Neynsel revalidatieafdeling. Zij bespreken of revalidatie een goede optie is voor u. Daarna beoordeelt de Specialist Ouderengeneeskunde of u er voor in aanmerking komt.

Bij Geriatrische Revalidatie Van Neynsel, gesitueerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis,  werken we er aan dat u na kortdurende revalidatie weer zelfstandig thuis kunt wonen. Eventueel met aanvullende zorg thuis. Ook zonder indicatie kunt u een herstelperiode doorbrengen bij Van Neynsel. De verblijfskosten zijn dan voor eigen rekening.

In het Kennis en Behandelcentrum (KBC) van Van Neynsel werken verschillende behandelaren: fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, ergotherapeuten, geestelijk verzorgers en diëtisten. Ook heeft Van Neynsel specialisten ouderengeneeskunde in dienst. Zij helpen kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

Belangrijkste afkortingen

Als u nog thuis woont maar ondersteuning nodig heeft, kunt u gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk aan hulp in de huishouding, dagbesteding of begeleiding. Aanvragen voor ondersteuning lopen via uw gemeente.

Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorgverleners inhuren of zelf hulpmiddelen aanschaffen. Meer weten? Regelhulp van de Rijksoverheid geeft u tekst en uitleg.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt voor een goede uitvoering van financiële regelingen. Als u zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg, dan betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK stelt de hoogte van deze eigen bijdrage vast.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Zij geven een indicatie af met een bijbehorend zorgprofiel.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben. Meer weten? Zie Regelhulp van de Rijksoverheid.

Dagbesteding

Van Neynsel heeft meerdere ontmoetingsplekken (Huiskamers) voor zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan contact, gezelschap, activiteiten of een maatje. Deze dagbesteding helpt om eenzaamheid bij ouderen te verminderen en mantelzorgers te ontlasten. U vindt de dagbesteding in onze locaties AntoniegaardeZuiderschansWijkpunt De Westhoek en Hof van Engelen.

Van Neynsel biedt in samenwerking met Divers:

Daarnaast biedt Van Neynsel Antoniegaarde van 9.30 – 15.30 uur dagactiviteiten.

Als u thuis woont en een indicatie heeft voor begeleiding in groepsverband (WMO) of u heeft een indicatie voor een zorgprofiel binnen de Verpleging & Verzorging (WLZ), dan kunt u meestal zonder extra kosten deelnemen aan de dagbesteding. U betaalt dan wel de vastgestelde eigen bijdrage die is verbonden aan de indicatie.

Heeft u geen indicatie, maar wel interesse om deel te nemen aan gezellige activiteiten? Van Neynsel biedt in samenwerking met Divers op maandag dagbesteding aan bij Zuiderschans, op dinsdag in Wijkpunt De Westhoek en op vrijdag in Huiskamer Engelen. Er wordt een vergoeding van slechts € 3,50 voor de lunch gevraagd.

Service en diensten

Van Neynsel werkt samen met betrouwbare partners. Heeft u een specifieke vraag, neem dan contact op met de klantenservice.

Van Neynsel heeft een maaltijdservice voor mensen die niet meer thuis kunnen of willen koken. Ook uw boodschappen kunt u thuis laten bezorgen.

Vacatures en vrijwilligerswerk

Middelbare scholieren kunnen een maatschappelijke stage doen bij Van Neynsel en zo ervaren wat de zorg aan ouderen betekent. Meer weten? Bel 073 – 822 81 87 of mail naar vrijwilligerswerk@vanneynsel.nl

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Van Neynsel. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van onze cliënten. Heeft u wekelijks, maandelijks of misschien eenmalig een paar uurtjes beschikbaar? Meld u dan aan door te mailen naar vrijwilligerswerk@vanneynsel.nl.

Onze vacatures zijn te vinden op deze website.

Verwijzers

Verwijzers kunnen terecht op de website van het Landelijk Dementieprogramma Den Bosch en omstreken. Hierop staan de beschikbare crisisbedden in de regio. Ook vindt u op deze website een beslisboom.

Let op! Vanaf 1 september 2023 start het Regionaal Coördinatiepunt (RCP). Het RCP is 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar voor aanmeldingen voor kortdurende zorg. De zes aangesloten organisaties zijn (BrabantZorg, Sint Jozefoord, Laverhof, Van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen). Het RCP heeft inzicht in beschikbare bedden en regelt centraal de plaatsing van cliënten voor GRZ, Eerstelijns Verblijf, crisiszorg, revalidatie langer dan 6 maanden of dagbehandeling. Hierdoor kan een patiënt snel op de juiste plek geplaatst worden.
Bel vanaf 1 september 085 – 401 54 45 of bezoek de website:
www.iedereenzorgt.nl/rcp

Het RCP is een initiatief van de samenwerkende VVT-organisaties in de regio Noordoost-Brabant en is onderdeel van het thema ‘Samen anders organiseren’ uit de regiovisie IedereenZorgt. Aanleiding hiervoor zijn de uitdagingen in de ouderenzorg die voortkomen uit een stijgende zorgvraag door de vergrijzing en een groeiend tekort aan personeel en middelen. Samen werken we aan een toekomstbestendige ouderenzorg in onze regio.

Verzekeringen

U dient zelf te zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering.

U bent wettelijk verplicht een eigen ziektekostenverzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is raadzaam, maar niet verplicht.

Van Neynsel verzekert het appartement en de spullen die eigendom zijn van Van Neynsel voor brand. Uw eigen spullen dient u te verzekeren via een eigen inboedelverzekering.

Welbevinden

Op de Van Neynsel woonzorglocaties worden regelmatig cursussen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een computercursus of een informatieve bijeenkomst. De cursussen en bijeenkomsten staan vermeld in de activiteitenkalender.

Ook onze vrijwilligers krijgen goede scholing via de VrijwilligersAcademie.

Elke Van Neynsel locatie heeft een gezellig restaurant/brasserie. Voor een hapje of een drankje is reserveren niet nodig. Wilt u een warme maaltijd gebruiken, dan vinden wij het prettig als u vooraf reserveert. U kunt bellen naar de receptie van de betreffende locatie.

Van Neynsel heeft verschillende sociëteiten waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. In onze woonzorglocaties zijn minimaal één of soms twee keer per maand bijeenkomsten van de Sociëteit. Aanmelden als Sociëteitslid is gratis. De klantenservice kan u er meer over vertellen.

Wandel je fit is ook een leuke en actieve manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Per locatie zijn er wekelijks wandelingen met mensen uit de wijk. Daarnaast is het een goede manier om aan de conditie te werken.

Vrijwilligerswerk is ook een leuke manier om andere mensen te ontmoeten. U levert zo ook nog een bijdrage aan het welbevinden van onze cliënten.

De Sociëteit is een ontmoetingsplek voor senioren waar u gratis lid van kunt worden. Het doel is anderen te ontmoeten en een gezellige middag of avond te hebben. Elke bijeenkomst heeft een verrassend programma, met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. U kunt zich aanmelden als lid van de Sociëteit via de klantenservice.

Wonen

Als u staat ingeschreven bij Woonservice, kunt u reageren op het aanbod op de website van Woonservice. Ook in onze seniorenpluswoning wordt zorg geleverd.

Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw voorkeur voor de Van Neynsel locatie waar u graag zou willen wonen. Soms kan er echter sprake zijn van een wachtlijst. In overleg met u zoeken we naar een alternatieve oplossing voor u. Onze klantenservice vertelt u hier graag meer over.

Wij doen er alles aan om echtparen bij elkaar te laten wonen. Helaas zijn er soms situaties waarin dat niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een dementerende partner met een zware zorgvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Een seniorenpluswoning is een zelfstandige huurwoning in of nabij een locatie van Van Neynsel. U krijgt hier meer zekerheid en ondersteuning. Het is mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten van de locatie.

Van Neynsel heeft afscheid genomen van de traditionele verpleeghuizen en woonzorgcentra. Wij bieden onze zorg vanuit levensloopbestendige locaties, waar we verschillende soorten zorg aanbieden. Door de aanwezigheid van een restaurant, Sociëteit, winkel, fitness of wellness is elke locatie een bruisend middelpunt in de wijk.

Zorg en ondersteuning

Van Neynsel levert thuiszorg aan bewoners van seniorenpluswoningen en aan mensen die wonen in de wijken rondom onze locaties. Ook hebben we een eigen thuiszorgteam onder de naam Van Neynsel Thuis, dat actief is in Den Bosch-West, Engelen en Bokhoven.

Woont in de directe omgeving van een van onze Parken? Neem dan contact op met de klantenservice zodat wij kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Verpleging en verzorging in de eigen woning valt onder de wijkverpleegkundige zorg. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Onze klantenservice kan u hier alles over vertellen.

Afhankelijk van het type zorg dat u krijgt, zijn er mogelijkheden voor tijdelijke opvang in één van de woonzorglocaties van Van Neynsel. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.

Van Neynsel kan u helpen om de zorg van uw naasten te verlichten. Bel hiervoor eens met de klantenservice. Zij geven u graag uitleg over de mogelijkheden.

Van Neynsel biedt ook aan mensen met geheugenproblemen activiteiten in huiselijke sfeer. Op die manier krijgen zij een prettige dagbesteding en wordt u als mantelzorger ontlast.

Zie u door de bomen het bos niet meer met alle regelingen en afkortingen? Op de website Regelhulp van de Rijksoverheid wordt eenvoudig uitgelegd hoe u hulp regelt, op welke regelingen u recht heeft en wat de regelingen precies inhouden. Regelhulp is uw wegwijzer voor zorg en ondersteuning, onder meer op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoongebonden budget (pgb).