Privacyverklaring

Van Neynsel is een zorgorganisatie met woonzorglocaties en thuiszorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Vught. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is het laatst aangepast op 7 mei 2024.

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Van Neynsel ondersteunt de behoefte aan veiligheid van bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Omdat wij als zorgverlener omgaan met bijzondere persoonsgegevens, geeft Van Neynsel aan het beschermen daarvan prioriteit. Dit komt tot uitdrukking in de vereisten die we stellen aan zowel de eigen organisatie als aan derde partijen waarmee we samenwerken.

Wettelijk kader

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft Van Neynsel te maken met een aantal wettelijke kaders en regels, waarvan deze het belangrijkst zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet langdurige zorg (WLZ)
 • Geneesmiddelenwet
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Van Neynsel verzamelt persoonsgegevens op het moment dat u als bezoeker op onze website komt, zorgbestellende bent, bij Van Neynsel als cliënt bent of wordt ingeschreven, als medewerker of vrijwilliger solliciteert of wanneer u in dienst komt. Met verzamelen bedoelen wij dat gegevens worden opgeslagen, aangevuld en mogelijk verstrekt aan derden op basis van wetgeving.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Van cliënt: Zorgverzekeringsgegevens
 • Van cliënt: ID-nummer en ID-type
 • Van cliënt/medewerker/vrijwilliger: IBAN
 • Van (nieuwe) medewerkers: cv
 • Van (nieuwe) medewerkers: motivatiebrief
 • Van (nieuwe) medewerkers: opleiding
 • Van (nieuwe) medewerkers: kopie ID
 • Van (nieuwe) medewerkers / vrijwilligers: Verklaring Omtrent Gedrag
 • Van medewerkers: gegevens over functioneren en beoordelen
 • Van medewerkers: verzuim
 • Bezoekers van onze locaties: camera-opname bij binnenkomst en vertrek.

Daarnaast verzamelen wij de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • (Pas)foto t.b.v. identificatie in het zorgdossier, behandeldossier en/of medicatielijst
 • Van cliënt: Gezondheidsgegevens waaronder medische gegevens, metingen en labonderzoeken
 • Van (nieuwe) medewerkers: eventueel lidmaatschap vakbond.

Wie is de functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming / Privacy Officer van Van Neynsel is te bereiken via (073) – 82 28 000 of functionarisgegevensbescherming@vanneynsel.nl.

Waarom hebben uw gegevens nodig?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk over zorg te adviseren en zorg te kunnen verlenen. Wij willen u goed leren kennen. Zo kunnen we inspelen op uw wensen en zorgen dat u uw leven op een zo aangenaam mogelijke manier kunt leven. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling en zorg te geven.

Hoe gebruiken en beschermen wij persoonsgegevens?

Van Neynsel legt niet meer persoonsgegevens vast dan dat nodig is voor het verlenen van zorg, het voeren van administratie en doen van declaratie en/of facturatie. Wij publiceren nooit gegevens van cliënten, medewerkers of vrijwilligers zonder uitdrukkelijke toestemming.

Geheimhouding

Alle zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben een geheimhoudingsplicht. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen dan eigen medewerkers te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming.

Toegang tot gegevens

Alleen medewerkers die het nodig hebben voor hun werkzaamheden hebben toegang tot uw (bijzondere) persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

U mag uw cliëntendossier bij ons inzien. Dit kan digitaal via het cliëntenportaal of op afspraak samen met uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV). Van Neynsel mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een andere cliënt of familielid. De behandelaar hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

De volgende gegevens maken geen deel uit van het dossier:

 • Persoonlijke werkaantekeningen van medewerkers
 • Persoonsgegevens van derden als deze zijn opgenomen in het dossier
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijk bewaartermijnen. Daarna vernietigen wij deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens cliënt: 15 jaar
 • Persoonsgegevens medewerker: 7 jaar
 • Declaratie-/factuurgegevens: 7 jaar
 • Medische gegevens: 15 jaar
 • Medewerkergegevens: 7 jaar
 • Sollicitatiegegevens: 4 weken
 • Camerabeelden: 1 maand

Beveiliging

Wij hebben alle noodzakelijk organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties

Van Neynsel kan uw verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om uw informatie te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten, zoals waarneemdiensten van artsen. Daarnaast kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen.

In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens geanonimiseerd gebruiken voor onderzoek. Wij informeren u over het doel van het onderzoek en over de risico’s van medewerking daaraan. Pas als u daarvoor toestemming heeft gegeven, mogen wij uw gegevens bij wetenschappelijk onderzoek betrekken.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht

Van Neynsel verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie (EU). De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing voor de EU, daarmee is passend beschermingsniveau verzekerd.

Welke rechten heeft u?

Iedere betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, aanpassing, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van verwerking van zijn persoonsgegevens.

Recht van correctie/toevoeging

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Maar u mag ook informatie laten toevoegen, bijvoorbeeld in uw cliëntendossier.

Recht van verwijderen

U mag vragen om het verwijderen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet Van Neynsel gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) verwijderen van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer uw behandelaar van mening is, dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw behandelaar is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw behandelaar kan dan samen met u de verwijdering heroverwegen.

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient via e-mail of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Van Neynsel. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Van Neynsel is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verwerken van gegevens door Van Neynsel wettelijk verplicht is.

Recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Het recht van bezwaar

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens

Wilt u persoonsgegevens die Van Neynsel heeft van u, bekijken of wijzigen? Neem dan contact met onze klantenservice via telefoonnummer: 073 – 82 28 000. De klantenservice is te bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur of per e-mail: klantenservice@vanneynsel.nl

Bezoekadres

Eemweg 114
5215 HR ’s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 90012
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Persoonsgegevens en digitale media

Als u ons een email stuurt, dan worden de gegevens vastgelegd zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag.

Klachten & Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met een beslissing in dit kader? U kunt bij Van Neynsel een klacht indienen. Hoe u dit precies kunt doen kunt u terugvinden op onze website www.vanneynsel.nl onder ‘Klachtenregeling’. U kunt ook bellen met een van de klachtenfunctionarisssen, tel. 073 – 82 28 000.

Mocht u desondanks niet samen met ons er uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die bij ons in zorg zijn of in dienst zijn bij Van Neynsel of op een andere manier cliënt, medewerker of vrijwilliger zijn van Van Neynsel.
De website van Van Neynsel verwijst met een link naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Neynsel kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van eventuele aanpassingen.