Iedere dag een fijne dag

Ieder mens is uniek, met eigen wensen en behoeften. Daarom zoeken we bij Van Neynsel altijd naar de persoonlijke oplossing. Of het nu gaat over prettig wonen, deelnemen aan activiteiten, zorg bij dementie, samen eten of medische behandelingen. Wat uw wens ook is, wij denken met u mee. Ongeacht of u veel of weinig ondersteuning of zorg nodig heeft, of u thuis woont of in een van onze zorglocaties.

Wonen, zorg en welzijn
Van Neynsel combineert wonenzorg en welbevinden voor ouderen in ‘s-Hertogenbosch en Vught. Altijd met aandacht voor individuele behoeften. Onze payoff is niet voor niets ‘oog voor elkaar’. We willen dat ouderen, ook wanneer het leven ingrijpend verandert, hun eigen leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Welbevinden is het resultaat van al onze inspanningen. Onze kernwaarden zijn uitgangspunt van alle dienstverlening binnen Van Neynsel.

Persoonlijk – Wij willen u goed leren kennen. Zo kunnen we inspelen op uw wensen en zorgen dat u uw leven op een zo aangenaam mogelijke manier kunt leven.

Betrokken – Wij willen graag weten hoe het met u gaat, zodat we er voor u zijn als het nodig is.

Professioneel – Wij gaan zorgvuldig met u om omdat wij het belangrijk vinden dat u zich veilig en begrepen voelt.

De raad van bestuur

Van Neynsel wordt bestuurd volgens het raad van toezicht-model. De raad van bestuur, sinds 12 oktober 2023 gevormd door Marco Verheul, is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Van Neynsel. Dit houdt in dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten ontwikkelingen. Ook de kwaliteit en veiligheid van de door de stichting te verlenen zorg is zijn verantwoordelijkheid. De raad van bestuur legt hiervoor verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast keurt de rvt strategische beslissingen van de raad van bestuur goed. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies bij en staat borg voor een deugdelijke governancestructuur van Van Neynsel en het naleven van de Governancecode-zorg.

De rvt acteert op basis van een toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader. In 2018 is deze visie/dit kader herijkt. De raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook. De leden handelen zonder last of ruggespraak, zich bewust van de maatschappelijke positie van Van Neynsel.

De raad van toezicht bestaat sinds februari 2024 uit de volgende personen:

  • drs. G.L.M. (Guido) van den Bogaert MBA (voorzitter)
  • prof. dr. M.E. (Marjolein) de Vugt
  • G.T. (Gerdinand) Bosch MSc
  • W.S.A. (Ineke) Huibregtsen MBA
  • F. (Frans) Stark RA

De raad van toezicht heeft jaarlijks contact met de leden van de centrale cliëntenraad (CCR) en tweemaal per jaar met (een delegatie van) de ondernemingsraad (OR).

Extern toezicht

Als zorgorganisatie heeft Van Neynsel te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders als de IGJ, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de provincie, de gemeenten, brandweer en GGD. De belastingdienst en de arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet-zorggerelateerde toezichthouders.

Van Neynsel voldoet aan de volgende kaders en normen:

Al meer dan 650 jaar een begrip

Van Neynsel dankt haar naam aan de grondlegger voor de ouderenzorg in ’s-Hertogenbosch: Hendrik van Neynsel. Hij was rector van het altaar van Sint Catharina in de Sint Janskerk en stichtte in 1345 op een perceel aan de Hinthamerstraat het Neynsels Gasthuis voor 13 arme vrouwen. Honderden jaren later staat op ongeveer dezelfde plek onze locatie Antoniegaarde.

Van Neynsel

De Van Neynselstichting ontstond in 1990 uit de Stichting Godshuizen. Deze stichting was al in de negentiende eeuw actief in ’s-Hertogenbosch en had de toenmalige verpleeg- en bejaardenhuizen, ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg onder de hoede. In 1996 deed de werknaam Van Neynselgroep zijn intrede door een samenwerkingsverband met de Stichting De Grevelingen. Dit leidde in 2003 tot een fusie. Sinds 2013 is onze officiële naam Van Neynsel.

‘Hendrik van Neynsel’ op een evenement van Van Neynsel in 2019. Van Van Neynsel is niet bekend hoe hij er echt heeft uitgezien.