• Zorg - Van Neynsel

Medezeggenschap in corona-tijd

Update: 11 augustus 2020

Als cliëntenraden en ondernemingsraad hebben wij vanaf medio maart een stap terug gedaan. Er waren geen vergaderingen op de locaties, alle tijd was nodig voor het realiseren van de noodzakelijke zorg. De Raad van Bestuur, samen met de voorzitter van de ondernemingsraad en de voorzitter van de centrale cliëntenraad, hadden wekelijks overleg.

Het is goed om te ervaren dat – ook in deze hectische periode – de medezeggenschap nauw betrokken werd en wordt in de actuele aanpassingen van beleid en regels.

Er is veel overleg geweest over de bezoekregelingen en de aanpassingen die door de coronamaatregelen tijdelijk of blijvend nodig zijn. Daarnaast zoeken we naar goede vormen om het vertrouwde overleg en lopende onderwerpen, zoals rond de nieuwbouw van Zuiderschans en het enigszins normale reilen en zeilen op de locaties weer op te pakken.

Vertrouwen

Wij hebben als gezamenlijke medezeggenschap vertrouwen in de maatregelen die Van Neynsel nam en neemt en ondersteunen de organisatie in de lastige keuzes die nog steeds gemaakt moeten worden. We zien gelukkig hele mooie ontwikkelingen, maar horen ook de kritische geluiden. Het is daarom belangrijk dat vragen of zorgen van de verschillende groepen bewoners, cliënten en medewerkers gewoon bij ons terecht blijven komen, maar ook de mooie ideeën of voorbeelden horen wij graag.

U kunt ons bereiken via e-mailadres ccr@vanneynsel.nl of or@vanneynsel.nl

Medezeggenschap

Van Neynsel hecht aan de inbreng van cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers. Ook als het gaat om de totstandkoming van beleid en bij de uitvoering van de dagelijkse praktijk. Om deze reden steken de leden van de medezeggenschapsorganen en Van Neynsel energie in ‘doorgroei in medezeggenschap’. Dat betekent dat de diverse organen eerder worden betrokken in het besluitvormingsproces zodat zoveel mogelijk besluiten breed gedragen worden. Ook vindt op die manier kruisbestuiving plaats tussen de centrale cliëntenraad (CCR) en ondernemingsraad (OR) over belangen die spelen. Waar onze doorgroei in medezeggenschap eindigt, is nog niet bekend, maar het pad wordt steeds verder verkend.

Medezeggenschap cliënten

Cliëntenraad

Van Neynsel staat voor een zo aangenaam mogelijk leven van de cliënten. Elke locatie heeft daarom een eigen cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van cliënten en het – indien nodig – verbeteren van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt met de wijkmanager over zaken die locatiespecifiek zijn, zoals maaltijden, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De cliëntenraad houdt het locatiemanagement ook op de hoogte van wat cliënten vinden; over wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken? Laat dit dan (eventueel anoniem) schriftelijk weten of neem persoonlijk of telefonisch contact op met een van de leden. De cliëntenraad heeft een eigen postvakje of brievenbus, vraag er eventueel naar bij de receptie of het servicepunt. Op enkele plekken in de locatie hangen posters van de cliëntenraad met daarop contactgegevens.

Centrale cliëntenraad

De medezeggenschap van Van Neynsel is ingericht op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en heeft ook een centrale cliëntenraad (CCR). Dit orgaan houdt zich bezig met onderwerpen die voor (bijna) alle cliënten gelden, zoals de kwaliteit van zorg en welbevinden en de inzet van middelen hiervoor. Maar ook het klachtenreglement, het meerjarenbeleidsplan en de begroting worden besproken. Lees ook het CCR jaarverslag van 2018.

In samenwerkingsovereenkomsten staan de communicatie, de mandatering, de besluitvorming, procedures en werkwijze tussen CCR, lokale raden en Van Neynsel beschreven.

De CCR bestaat uit twee leden van elke lokale cliëntenraad en een onafhankelijk voorzitter. De raad krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Heeft u vragen? De CCR is bereikbaar via e-mailadres CCR@vanneynsel.nl.

Medezeggenschap medewerkers

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Deze raad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende locaties en afdelingen. De Raad van Bestuur heeft samenwerkingsafspraken met de ondernemingsraad vastgelegd, waaronder werkafspraken over de ureninzet van OR-leden, de inzet van externe adviseurs, afspraken rondom gezamenlijke overleggen en het instemmingsrecht bij fusie.

Resultaten 2020

In 2020 wordt het doorgroeien in medezeggenschap verder vormgegeven in overleg met de medezeggenschapsorganen.

Stand van zaken:

In het Medenzeggenschapstraject (MZ) 3.0 traject doorloopt elk medezeggenschapsorgaan (OR en CCR)  hierin hun eigen groei. Vanwege corona heeft dit in 2020 minder aandacht gehad dan gepland. Het wordt in 2021 weer verder opgepakt.

Speerpunten 2021

In 2021 wordt het doorgroeien in medezeggenschap verder vormgegeven in overleg met de medezeggenschapsorganen. Elk medezeggenschapsorgaan volgt zijn eigen tempo in groei en ontwikkeling.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring