• Zorg - Van Neynsel

Medezeggenschap in corona-tijd

We kunnen er met elkaar niet omheen, het corona-virus houdt ons allemaal in de greep en brengt zware tijden. Wij zijn niet de eersten die het benoemen, maar wat een bewondering voor alle veerkracht en flexibiliteit die iedereen bij Van Neynsel laat zien, zowel medewerkers als bewoners, cliënten en naasten!

Als cliëntenraden en ondernemingsraad hebben wij de afgelopen weken een klein stapje terug gedaan. Er zijn geen vergaderingen op de locaties, alle tijd is nodig voor het realiseren van de noodzakelijke zorg. Ondertussen is er wel iedere week overleg met de Raad van Bestuur, samen met de voorzitter van de ondernemingsraad en de voorzitter van de centrale cliëntenraad. We nemen dan de actuele stand van zaken op de locaties door en bespreken de maatregelen vanuit het crisisteam. Het is goed om te ervaren dat – ook in deze hectische periode – de medezeggenschap nauw betrokken wordt in de actuele aanpassingen van beleid en regels.

Er is telefonisch contact met de lokale managers waar nodig en onderling proberen de raadsleden elkaar zo goed mogelijk te vinden.

Contact met de cliëntenraad en ondernemingsraad

Het is lastig om in deze tijd goed contact te houden. Door nieuwsbrieven en e-mail wordt iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd. Maar zowel de lokale cliëntenraden als de ondernemingsraad zijn zich ervan bewust dat het vertegenwoordigen van belangen, juist nu, extra aandacht vraagt.

Wij doen dit zo goed mogelijk en houden daarbij rekening met wat er landelijk en lokaal gebeurt. Kwaliteit van leven en kwaliteit van werk blijven voorop staan, nadat de eerste noodzakelijke zorg en behoeften zijn gerealiseerd.

Wij hebben als gezamenlijke medezeggenschap vertrouwen in de maatregelen die Van Neynsel neemt en ondersteunen de organisatie in de lastige keuzes die gemaakt moeten worden. We zien gelukkig hele mooie ontwikkelingen, maar horen ook de kritische geluiden. Het is daarom belangrijk dat vragen of zorgen van de verschillende groepen bewoners, cliënten en medewerkers gewoon bij ons terecht blijven komen, maar ook de mooie ideeën of voorbeelden horen wij graag.

U kunt ons bereiken via e-mailadres ccr@vanneynsel.nl of or@vanneynsel.nl

Medezeggenschap

Van Neynsel hecht aan de inbreng van cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers. Ook als het gaat om de totstandkoming van beleid en bij de uitvoering van de dagelijkse praktijk. Om deze reden steken de leden van de medezeggenschapsorganen en Van Neynsel energie in ‘doorgroei in medezeggenschap’. Dat betekent dat de diverse organen eerder worden betrokken in het besluitvormingsproces zodat zoveel mogelijk besluiten breed gedragen worden. Ook vindt op die manier kruisbestuiving plaats tussen de centrale cliëntenraad (CCR) en ondernemingsraad (OR) over belangen die spelen. Waar onze doorgroei in medezeggenschap eindigt, is nog niet bekend, maar het pad wordt steeds verder verkend.

Medezeggenschap cliënten

Cliëntenraad

Van Neynsel staat voor een zo aangenaam mogelijk leven van de cliënten. Elke locatie heeft daarom een eigen cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van cliënten en het – indien nodig – verbeteren van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt met de wijkmanager over zaken die locatiespecifiek zijn, zoals maaltijden, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De cliëntenraad houdt het locatiemanagement ook op de hoogte van wat cliënten vinden; over wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken? Laat dit dan (eventueel anoniem) schriftelijk weten of neem persoonlijk of telefonisch contact op met een van de leden. De cliëntenraad heeft een eigen postvakje of brievenbus, vraag er eventueel naar bij de receptie of het servicepunt. Op enkele plekken in de locatie hangen posters van de cliëntenraad met daarop contactgegevens.

Centrale cliëntenraad

De medezeggenschap van Van Neynsel is ingericht op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en heeft ook een centrale cliëntenraad (CCR). Dit orgaan houdt zich bezig met onderwerpen die voor (bijna) alle cliënten gelden, zoals de kwaliteit van zorg en welbevinden en de inzet van middelen hiervoor. Maar ook het klachtenreglement, het meerjarenbeleidsplan en de begroting worden besproken. Lees ook het CCR jaarverslag van 2018.

In samenwerkingsovereenkomsten staan de communicatie, de mandatering, de besluitvorming, procedures en werkwijze tussen CCR, lokale raden en Van Neynsel beschreven.

De CCR bestaat uit twee leden van elke lokale cliëntenraad en een onafhankelijk voorzitter. De raad krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Heeft u vragen? De CCR is bereikbaar via e-mailadres CCR@vanneynsel.nl.

Medezeggenschap medewerkers

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Deze raad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende locaties en afdelingen. De Raad van Bestuur heeft samenwerkingsafspraken met de ondernemingsraad vastgelegd, waaronder werkafspraken over de ureninzet van OR-leden, de inzet van externe adviseurs, afspraken rondom gezamenlijke overleggen en het instemmingsrecht bij fusie.

Speerpunten 2019

In 2019 wordt het doorgroeien in medezeggenschap verder vormgegeven.

In 2019 wordt verder geïnvesteerd in de relatie met beide medezeggenschapsraden; elkaar beter leren kennen en de dialoog aangaan.

Speerpunten 2020

In 2020 wordt het doorgroeien in medezeggenschap verder vormgegeven in overleg met de medezeggenschapsorganen.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring