ANBI

Van Neynsel is een algemeen nut beogende instelling, ofwel een ANBI. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI publicatiegegevens

Naam: Van Neynselstichting
Adres: Eemweg 214
Postcode: 5215 HR
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 82 28 000 (klantenservice)
E-mailadres: klantenservice@vanneynsel.nl
RSIN: 28.65.324

Doelstelling

De Van Neynselstichting stelt zich hoofdzakelijk ouderenverzorging, -verpleging, – behandeling en -huisvesting te doel, met het oogmerk voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijk welbevinden.
Ons uitgangspunt is behoud of verbetering van kwaliteit van leven. Wij bieden zorg en aandacht in de ruimste zin van het woord op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Kwaliteit van leven wordt niet alleen bepaald door de mate van gezondheid. Daarom staat bij ons niet de zorgbehoefte centraal, maar draait het om de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft de regie. Dit is voor ons een voorwaarde voor een respectvolle benadering. Ook wanneer een cliënt het vermogen tot eigen regie kwijtraakt, is het onze intentie zo dicht mogelijk bij zijn eigen leven te blijven.

Bestuurssamenstelling

Raad van bestuur
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur. De eindverantwoordelijke is Marcel van Woensel als bestuurder van Van Neynsel. In het reglement raad van bestuur is nader uitgewerkt op welke wijze en wanneer de raad van toezicht wordt geïnformeerd over de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige gang van zaken binnen de organisatie.

Raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht houden toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Beloningsbeleid

Raad van bestuur
De honorering van de raad van bestuur is conform geldende wet- en regelgeving. Zie voor een nadere toelichting de jaarrekening 2018.

Raad van toezicht
De honorering van de raad van toezicht is conform geldende wet- en regelgeving. Zie voor een nadere toelichting de jaarrekening 2018.

Personeel
Het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van Van Neynsel zijn overeenkomstig de cao-VVT.

Activiteitenverslag

De volgende activiteiten over 2018 kunnen gemeld worden:

 • Er is geïnvesteerd in kwaliteit & veiligheid, beleid, opstelling kwaliteitsplan op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, inzet verbeterplannen naar aanleiding van audits en inspectiebezoeken.
 • Van Neynsel werkt samen met externe partners, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis op het gebied van geriatrische revalidatie.
 • Er is veel aandacht voor werving en boeien en binden van personeel. Vormgeven van aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Er zijn stappen gezet om de organisatie fitter te maken: inkooptraject optimaliseren, risicobeheersing verbeteren, outsourcing ICT, etc.
 • De governancestructuur is geactualiseerd op basis van de Zorgbrede Governance-code.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening 2018.

Verkort beleidsplan

Met het realiseren van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Van Zorg naar Welbevinden’ wil Van Neynsel de behoefte van de bewoner/cliënt verder centraal zetten. De komende jaren investeren we in vijf ambities:

 1. Tevreden bewoners/cliënten
  Door vernieuwing en verbreding van zowel de gezondheidszorg als de sociale zorg, en door deze met elkaar te verbinden, leveren we een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van onze cliënten. Op basis van hun eigen waarden, met inzet van wat ze zelf nog kunnen en met hun sociale netwerk, helpen we mensen om in eigen regie hun leven zo prettig mogelijk te leven.
 2. Aantrekkelijke werkgever
  Van Neynsel is er van overtuigd dat tevreden medewerkers noodzakelijk zijn om optimale dienstverlening aan onze cliënten te kunnen leveren. Daarom investeren we in scholingsprogramma’s om de kennis en vaardigheden van de medewerkers te verbeteren. Daarnaast geeft Van Neynsel medewerkers de verantwoordelijkheden en bevoegdheden om adequaat in te kunnen spelen op de wisselende wensen en behoeften van cliënten.
 3. Wijkgericht werken
  Voor veel ouderen is het van belang om gezondheidszorg te ontvangen in een vertrouwde omgeving. Daarom wil Van Neynsel in iedere wijk in ‘s-Hertogenbosch dienstverlening bieden, variërend van zorg thuis tot kleinschalige woonvormen.
 4. Fitte organisatie
  Om onze bewoners/cliënten de juiste persoonlijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is een strakke en professionele organisatie op de achtergrond noodzakelijk. Daarom werkt Van Neynsel aan verbetering en vereenvoudiging van processen, terugdringing van bureaucratie, risicobeheersing en financiële continuïteit.
 5. Expertiseplatform dementiezorg
  Door de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis wonen, richt verpleeghuiszorg zich steeds meer op bewoners met dementie. Van Neynsel beschikt over specialistische kennis op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling en woonvormen voor dementerende ouderen.