Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen ervoor dat we de risico´s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Persoonlijke veiligheid

Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en doet waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u ervoor kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s en de heldere afspraken die we hierover maken vastleggen.

Medicatieveiligheid

Medicijnen kunnen worden vergeten, verkeerd worden ingenomen of men kan de verkeerde medicatie slikken. Van Neynsel heeft veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De MIC-commissie analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

​Speerpunt 2018

In 2018 wordt gestart met de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) op medicatiegebied. Dit in samenwerking met de medicatieveiligheidsfunctionaris en de apotheker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Preventie

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van de persoon die gevallen is. De Van Neynsel cursus Zicht op evenwicht helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De cursus is bedoeld voor ouderen die hun dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren omdat ze bang zijn om te vallen. Aan het einde van de cursus voelen de deelnemers meer controle en zijn ze beter in staat realistische doelen te stellen m.b.t. bewegen en het ondernemen van activiteiten. Bovendien hebben ze van een ergotherapeut informatie en praktische tips gekregen over het voorkomen van vallen in hun woning en heeft de diëtiste praktische tips gegeven over de invloed van voeding op het voorkomen van vallen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Van Neynsel ziet vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie als een zwaar middel. Derhalve is ons beleid om deze maatregel niet toe te passen, tenzij het niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet. Bij risicovol gedrag van cliënten is ons beleid er op gericht om vrijheidsbeperkende interventies  te voorkomen.. De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch is het belangrijk, vanwege het tegelijkertijd optreden van meerdere medische problemen, om in de verpleeghuiszorg het voorkomen van belangrijke zorgproblemen vast te leggen en te volgen. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiessyteem. Belangrijke problemen zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. Door deze problemen vast te leggen en de ontwikkeling te bekijken, is het mogelijk om het beleid aan te passen of extra aandacht te besteden aan het voorkómen ervan.

Calamiteiten

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

Resultaat 2017

In 2017 heeft Van Neynsel twee calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Eén melding is vervolgens ingetrokken, omdat Van Neynsel van mening was dat er geen sprake was dat de kwaliteit van zorg in het geding was. Er is een onderzoeksrapportage opgesteld door een externe onderzoeker. Bij de andere melding is de klachtenfunctionaris betrokken geweest.

Bij andere serieuze uitingen van onvrede door cliënten dan wel naasten, heeft Van Neynsel een aantal malen een Prisma analyse laten maken van de gebeurtenissen van de gemelde casus. Naar aanleiding de analyses zijn verbetermaatregelen opgesteld.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald. 

 

Terug naar kwaliteitsvenster