• Zorg - Van Neynsel

Medezeggenschap

Van Neynsel hecht aan de inbreng van cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers. Ook als het gaat om de totstandkoming van beleid en bij de uitvoering van de dagelijkse praktijk. Om deze reden steken de leden van de medezeggenschapsorganen en Van Neynsel energie in ‘doorgroei in medezeggenschap’. Dat betekent dat de diverse organen eerder worden betrokken in het besluitvormingsproces zodat zoveel mogelijk besluiten breed gedragen worden. Ook vindt op die manier kruisbestuiving plaats tussen de centrale cliëntenraad (CCR) en ondernemingsraad (OR) over belangen die spelen. Waar onze doorgroei in medezeggenschap eindigt, is nog niet bekend, maar het pad wordt steeds verder verkend.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Medezeggenschap cliënten

Cliëntenraad

Van Neynsel staat voor een zo aangenaam mogelijk leven van de cliënten. Elke locatie heeft daarom een eigen cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van cliënten en het – indien nodig – verbeteren van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt met de wijkmanager over zaken die locatiespecifiek zijn, zoals maaltijden, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De cliëntenraad houdt het locatiemanagement ook op de hoogte van wat cliënten vinden; over wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken? Laat dit dan (eventueel anoniem) schriftelijk weten of neem persoonlijk of telefonisch contact op met een van de leden. De cliëntenraad heeft een eigen postvakje of brievenbus, vraag er eventueel naar bij de receptie of het servicepunt. Op enkele plekken in de locatie hangen posters van de cliëntenraad met daarop contactgegevens.

Centrale cliëntenraad

De medezeggenschap van Van Neynsel is ingericht op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en heeft ook een centrale cliëntenraad (CCR). Dit orgaan houdt zich bezig met onderwerpen die voor (bijna) alle cliënten gelden, zoals de kwaliteit van zorg en welbevinden en de inzet van middelen hiervoor. Maar ook het klachtenreglement, het meerjarenbeleidsplan en de begroting worden besproken. Lees ook het CCR jaarverslag van 2018.

In samenwerkingsovereenkomsten staan de communicatie, de mandatering, de besluitvorming, procedures en werkwijze tussen CCR, lokale raden en Van Neynsel beschreven.

De CCR bestaat uit twee leden van elke lokale cliëntenraad en een onafhankelijk voorzitter. De raad krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Heeft u vragen? De CCR is bereikbaar via e-mailadres CCR@vanneynsel.nl.

Medezeggenschap medewerkers

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Deze raad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende locaties en afdelingen. De Raad van Bestuur heeft samenwerkingsafspraken met de ondernemingsraad vastgelegd, waaronder werkafspraken over de ureninzet van OR-leden, de inzet van externe adviseurs, afspraken rondom gezamenlijke overleggen en het instemmingsrecht bij fusie.

Resultaten

Met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad zijn besprekingen gevoerd om door te groeien in zeggenschap.

Speerpunten

In 2023 wordt het doorgroeien in medezeggenschap verder vormgegeven. Nieuwe leden worden geworven.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring