Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch start 1 maart 2021

Het aantal patiënten in de regio ‘s-Hertogenbosch met complexe genezing van een wond is groot en neemt nog steeds toe, mede als gevolg van de vergrijzing. Veelvoorkomende wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Een wond die langer dan noodzakelijk open ligt, betekent voor de patiënt minder gezondheidswelzijn. Wondzorg vraagt daarom om een multidisciplinaire aanpak en coördinatie in de zorgketen. Met als voordeel voor de patiënt: een te verwachte afname van de gemiddelde wondgenezingstijd met gemiddeld 4 weken. Maar ook een zo hoog mogelijke ervaring van het gezondheidswelzijn.

Vanuit het wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch wordt daarom het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht. Vivent krijgt hierin de regiefunctie. Op 1 maart 2021 start het nieuwe collectief officieel in de regio.

Samenwerking

Het wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch waarin verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsen, thuiszorg en ziekenhuis samenwerken levert al meer dan 2 jaar mooie resultaten op. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en best practices ontwikkeld. Of mensen nu thuis zijn of in het ziekenhuis, vrijwel overal ontvangen ze dezelfde bewezen goede behandeling met dezelfde producten. Patiënten gaven al eerder aan zeer tevreden te zijn met deze werkwijze.

Complexe genezing

De wondverpleegkundigen vormden al een belangrijke schakel in de regionale samenwerking van de zorg voor wonden met een complexe genezing. Organisaties die geen eigen wondverpleegkundige hebben, kunnen al langer een beroep doen op een van de wondverpleegkundigen van andere organisaties. In samenspraak met de patiënt, huisarts en alle betrokken disciplines wordt de verpleegkundige diagnose gesteld en een passend behandelplan opgesteld. Indien nodig kan een patiënt worden verwezen naar het wondexpertisecentrum binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).
Projectleider stuurgroep wondnetwerk ’s-Hertogenbosch, Emmy van Kollenburg: “Het regionaal wondzorgnetwerk zet zich in om zoveel mogelijk leed door wonden te voorkomen of te beperken. Een snellere wondgenezing wordt bereikt wanneer zo snel mogelijk de best passende behandeling start. Daarom werkt het netwerk onder andere aan een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen (huisarts, (thuis)zorg, ziekenhuis) en de beschikbaarheid van kennis en expertise voor iedereen.“

Nieuw collectief met regiefunctie

Het wondnetwerk ‘s-Hertogenbosch heeft Vivent de opdracht gegund om de regie bij de zorg voor wonden met complexe genezing, de wondregisseursrol, op te pakken namens het netwerk. Hiervoor is onlangs met VGZ een contractafspraak gemaakt en we verwachten dat de andere zorgverzekeraars snel volgen. De Regiefunctie voorziet bijvoorbeeld in een zorgvuldige Intake en wonddiagnostiek, het terug begeleiden van de patiënt naar de reguliere wijkverpleging en het opstellen en of bijstellen van een behandelplan. Maar denk ook aan het bespreken van het behandelplan met de patiënt, casemanagement en MDO met de medisch specialist, huisarts en wijkverpleegkundige én zorginstructie aan de eigen verpleegkundigen en verpleegkundigen van de thuiszorg.

De bestaande samenwerking wordt dus uitgebreid met het nieuwe Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving, dat bestaat uit een aantal verpleegkundig specialisten in dienst van Vivent. Zij doen de triage in de 1e lijn bij de wondzorg, geven advies aan collega’s in het netwerk, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt en regisseren de zorg. Hierdoor krijgt de patiënt altijd optimale zorg op maat en is er een centraal adviespunt voor collega’s in het bestaande wondnetwerk.
Vivent is een bekende en gewaardeerde ketenpartner bij de wondzorg in de regio. Len van Amelsvoort en Corinne Kurpershoek gaan de regiefunctie als verpleegkundig specialist samen met het netwerk het komend jaar verder vorm geven: “Het is aan ons om samen met alle andere disciplines uit het wondzorgnetwerk deze uitdaging aan te gaan. We zijn laagdrempelig benaderbaar en hopen dat over niet al te lange tijd alle patiënten in onze regio met een complexe genezing van de wond de juiste zorg krijgen op juiste plek.”
Het komend jaar wordt er ook veel geïnvesteerd in kennis en persoonlijke vaardigheden. Zo kunnen we de kwaliteit van de wondzorg in de regio blijven verbeteren.

Verwachte resultaten

Het Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch beoogt een aantal verbeteringen te behalen, voor zowel de patiënt als voor de samenwerkingspartners.
Voor de patiënt zijn dit een te verwachte afname van de gemiddelde wondgenezingstijd, voor een wond met complexe genezing, met gemiddeld 4 weken. Maar ook een zo hoog mogelijke ervaring van het gezondheidswelzijn, waarbij de patiënt zo onafhankelijk mogelijk kan blijven functioneren en eigen regie kan uitvoeren bij de wondbehandeling. Daarnaast kan de patiënt blijven vertrouwen op een goede deskundigheid en samenwerking van en tussen de professionals in de wondzorgketen. En, als laatste, voor de patiënt is er één duidelijk aanspreekpunt met betrekking tot de coördinatie van wondzorg.

Voor de deelnemende partners zijn de verwachte resultaten onder andere een kostenreductie door snellere genezing van de wonden, minder ziekenhuisopnames en operaties (amputaties), minder polikliniekbezoeken, minder kosten aan verbandmateriaal, minder uren thuiszorg en verbetering van de continuïteit van behandeling door samenwerking en communicatie binnen de keten.
Het gezondheidswelzijn van patiënten met wonden met een complexe genezing in ‘s-Hertogenbosch en omgeving verbetert doordat de gemiddelde genezingsduur van de wonden afneemt en de wondbehandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt. Dit resulteert ook in een besparing van de zorgkosten.
Divisiedirecteur extramurale zorg bij Vivent, Ruud Tromp, over het nieuwe collectief: “We zijn heel erg trots dat we een contractafspraak met VGZ gemaakt hebben over onze regiefunctie voor deze wondzorg in de regio. De regio Den Bosch is hiermee verzekerd van een prachtige netwerksamenwerking waarbij de verpleegkundig specialisten van Vivent voor de overige betrokken organisaties een consultfunctie vervullen.”

Contact

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving is te bereiken per telefoon of e-mail. Telefoon: +31 850025350. E-mail: CWH@vivent.nl. Via internet: www.vivent.nl/cwh.