Leden cliëntenraad gezocht

2023 is door Van Neynsel uitgeroepen tot ‘Jaar van de medezeggenschap’. Dat betekent dat de cliëntenmedezeggenschap – de stem van de bewoners en cliënten – verbeterd en geprofessionaliseerd wordt. Daarom zoeken we voor al onze zes locaties naar nieuwe cliëntenraadsleden. Iets voor u?

Hoe ervaren bewoners en hun naasten de zorg die ze krijgen? Wat missen ze? Wat zijn hun wensen? Waar worden ze blij of juist verdrietig van? Wij vinden het perspectief van onze cliënten belangrijk. En daarom zijn onze cliëntenraden belangrijk. Want die raden zijn de stem van de bewoners, en de verbinding met het management. Ze denken kritisch met ons mee, over onze dienstverlening en allerlei aspecten van onze organisatie. Telkens namens en vanuit onze cliënten. Elke locatie van Van Neynsel heeft een eigen lokale cliëntenraad. En we zoeken naasten of betrokkenen die cliëntenraadslid willen worden.

Een prachtige taak

Vertegenwoordiger zijn van onze bewoners is een prachtige taak, zo vindt Bob van ’t Geloof. Hij is sinds vorig jaar onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad, waar alle lokale cliëntenraden in vertegenwoordigd zijn. “Bewoners en cliënten zijn afhankelijk van keuzes die voor hen gemaakt worden. Dat doen management en medewerkers natuurlijk met de beste bedoelingen, maar ze weten niet altijd hoe besluiten in de praktijk uitpakken. Het is belangrijk om de ervaring en mening van bewoners te verwoorden. Want pas dan kunnen we een spiegel voorhouden aan het bestuur/management/personeel.”

Spreekbuis

Het belang van een cliëntenraad is groot. Zeker als het gaat om mensen die zelf niet (meer) kunnen verwoorden hoe ze zaken ervaren, bijvoorbeeld omdat ze dementie hebben. “Hoe fijn is het dan als iemand voor jou opkomt en namens jou spreekt? Zo zie ik mezelf en de cliëntenraad ook echt: als de stem van de bewoners”, zegt van ’t Geloof. Maar ook de raad van bestuur en het management van Van Neynsel hebben behoefte aan een goed gevulde en actieve cliëntenraad. Als organisatie worden we er beter van als we in een cliëntenraad een goede sparringpartner vinden die de zienswijze en ervaring van onze cliënten als uitgangspunt neemt.

Medezeggenschap 3.0

Van Neynsel wil met ‘medezeggenschap 3.0’ grote stappen zetten in het betrekken van het cliëntenperspectief bij de ontwikkeling van beleid en organisatie. Dat gebeurt op verschillende manieren:

 1. Lokaal waar het kan, centraal waar het moet.
  Cliëntenmedezeggenschap begint op de woonzorglocatie. Een lokale cliëntenraad bestaat uit vijf à zes leden en is gesprekspartner van de wijkmanager. Vanuit de lokale cliëntenraad nemen een of twee leden deel aan de centrale cliëntenraad van Van Neynsel. Hier worden zaken besproken die de afzonderlijke locaties overstijgen. De centrale cliëntenraad heeft overleg met de directie en raad van bestuur.
 2. Professionalisering cliëntenraadsleden.
  Bij de cliëntenraadsleden wordt een mix gezocht tussen ervaringsdeskundigen – dus bewoners of naasten van bewoners – en mensen met een bepaalde deskundigheid op bijvoorbeeld het gebied van zorg, bouwkunde of juridische zaken.
  Ook worden cliëntenraadsleden geschoold. Denk aan een scholingsmiddag vol tips en tricks om de ideale cliëntenraad-ondersteuning te kunnen bieden.
 3. Professionalisering van de eigen werkwijze.
  De centrale cliëntenraad werkt aan een jaarplan, missie en visie en huishoudelijk regelement om het werk duidelijker te maken en professioneler op te zetten.

Voorkant

Er worden dus flinke stappen gezet, en Van ’t Geloof juicht dat erg toe. “We [de centrale cliëntenraad] doen al aan de voorkant mee; we denken mee en participeren steeds meer bij het maken van beleid. Juist omdat we inspraak en medezeggenschap hebben, is het zo belangrijk dat we echt weten wat er leeft onder bewoners. Doel is nu dus om te zorgen dat elke locatie een cliëntenraad heeft met de juiste mix van mensen. Als dat proces goed loopt, ben ik tevreden.”

Praktische informatie

Cliëntenraadsleden zijn vrijwilligers. Zij krijgen voor hun inzet een bescheiden vergoeding van € 300,- per jaar. Om hun rol goed te kunnen vervullen verwachten we dat (nieuwe) cliëntenraadsleden deelnemen aan een (gratis) cursusdag, waarbij kennis wordt gemaakt met de organisatie en onze visie op cliëntenmedezeggenschap. Deelname aan een lokale cliëntenraad kost zo’n acht tot tien uur per maand.

Klik hier voor meer info en contactgegevens.