• Zorg - Van Neynsel

Klachtenregeling WZD

Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet zorg en dwang (WZD). De WZD regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld. Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de beslissing dat een cliënt of bewoner niet zelf in staat wordt geacht te kunnen beslissen over zijn eigen belang en veiligheid bij opname en verblijf (kort gezegd: wilsonbekwaamheid);
  • de beslissing om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan;
  • de beslissing over het uitvoeren van het zorgplan voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillig zorg;
  • de beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen;
  • de beslissing over het bijhouden van een dossier met betrekking tot onvrijwillige zorg;
  • de beslissing rond verlof of ontslag buiten de accommodatie;
  • de beslissing van de WZD-functionaris en de nakoming van zijn verplichtingen.

Is er sprake van een WZD-indicatie, maar heeft uw klacht geen betrekking op bovenstaande punten, dan kunt u de algemene klachtenregeling aanhouden.

Waar kunt u met uw WZD-klacht terecht?

Intern

We horen het graag zo snel mogelijk als u een klacht heeft die te maken heeft met de WZD. Spreek daar bij voorkeur over met de medewerker op wie de onvrede betrekking heeft, of de verantwoordelijke arts of teamcoach. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Extern

Externe cliëntvertrouwenspersoon
U kunt een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. De cliëntenvertrouwenspersoon geeft u informatie en advies over zaken die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en/of met het doorlopen van de klachtenprocedure WZD.

U kunt de cliëntenvertrouwenspersoon bereiken via: www.adviespuntzorgbelang.nl.

Klachtencommissie
Lukt het niet om uw klacht samen met ons op te lossen? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die is ingesteld door onder andere brancheorganisatie ActiZ. De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

U kunt de KCOZ bereiken via de website www.kcoz.nl of  via e-mailadres info@kcoz.nl.

Adres KCOZ:
KCOZ
Postbus: 8258
3503 RG Utrecht