• Zorg - Van Neynsel

Wet zorg en dwang (WZD)

Wanneer er situaties ontstaan die voor u als bewoner of uw omgeving onveilig kunnen zijn, zoeken we samen naar oplossingen om dat te voorkomen. We bespreken dan hoe we de zorg zo veilig mogelijk kunnen inrichten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een bedhek om te voorkomen dat u uit bed valt, of een sensor die een seintje geeft als u ’s nachts na vijf minuten nog niet terug in bed bent.

Als deze maatregelen tegen uw wil zijn, maar er geen alternatief is om de onveilige situatie te voorkomen, is er sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang (WZD) zorgt er voor dat dit alleen gebeurt als het écht niet anders kan.

Uw rechten

In de Wet zorg en dwang (WZD) staan strenge regels voor onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). De WZD is een wet waarin uw rechten bewaakt worden als u of uw naaste onvrijwillige zorg ontvangt.

Zoveel mogelijk vrijheid

Ondertussen blijft Van Neynsel in haar zorgverlening uitgaan van zoveel mogelijk vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met dementie zien wij als een zwaar middel. Onvrijwillige zorg wordt alleen ingezet als het écht niet anders kan. Als dat zo is, wordt de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg ingezet en zo snel mogelijk weer afgebouwd. Natuurlijk wordt dit in nauw overleg met deskundigen én de familie van een bewoner gedaan, en niet in de minste plaats ook zoveel mogelijk met de bewoner zelf.

Van Neynsel streeft er naar om in 2024 de invoering van het opendeurenbeleid en de daarbij behorende leefcirkels te realiseren op al haar locaties. Dit betekent dat onze bewoners zo veel mogelijk vrijheid in en rondom onze locaties krijgen, afhankelijk van hun persoonlijke zelfredzaamheid.

Klachtenregeling WZD

Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet zorg en dwang (WZD). Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de beslissing dat een cliënt of bewoner niet zelf in staat wordt geacht te kunnen beslissen over zijn eigen belang en veiligheid bij opname en verblijf (kort gezegd: wilsonbekwaamheid);
  • de beslissing om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan;
  • de beslissing over het uitvoeren van het zorgplan voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillig zorg;
  • de beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen;
  • de beslissing over het bijhouden van een dossier met betrekking tot onvrijwillige zorg;
  • de beslissing rond verlof of ontslag buiten de accommodatie;
  • de beslissing van de WZD-functionaris en de nakoming van zijn verplichtingen.

Is er sprake van een WZD-indicatie, maar heeft uw klacht geen betrekking op bovenstaande punten, dan kunt u de algemene klachtenregeling aanhouden.

Waar kunt u met uw WZD-klacht terecht?

Intern

We horen het graag zo snel mogelijk als u een klacht heeft die te maken heeft met de Wzd. Spreek daar bij voorkeur over met de medewerker op wie de onvrede betrekking heeft, of de verantwoordelijke arts of teamcoach. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Extern

Externe cliëntvertrouwenspersoon
U kunt een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. De cliëntenvertrouwenspersoon geeft u informatie en advies over zaken die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en/of met het doorlopen van de klachtenprocedure WZD.

Voor bewoners en cliënten van Van Neynsel is Rita van den Brink de cliëntvertrouwenspersoon. U kunt contact met haar opnemen door te bellen, e-mailen, sms-en, of een berichtje te sturen via WhatsApp. De contactgegevens staan op deze flyer.

Klachtencommissie
Lukt het niet om uw klacht samen met ons op te lossen? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die is ingesteld door onder andere brancheorganisatie ActiZ. De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

U kunt de KCOZ bereiken via onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@vanneynsel.nl. Geef duidelijk aan dat het om een WZD-klacht gaat.