Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen dat we de risico’s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Persoonlijke veiligheid

Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en kunt doen waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s. De heldere afspraken die we hierover maken, leggen we vast.

Medicatieveiligheid

Medicijnen kunnen worden vergeten, of verkeerd worden ingenomen. Daarom hebben we bij Van Neynsel veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De Melding Incidenten Commissie (MIC) analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Valpreventie

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De Van Neynselcursus ‘Zicht op evenwicht’ helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Van Neynsel ziet vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook om deze maatregel niet toe te passen, tenzij het niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch zien we in onze zorg ook veel dezelfde problemen terugkomen. Belangrijke problemen die in verpleeghuizen kunnen voorkomen, zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. We leggen deze problemen vast zodat we richtlijnen hebben om ze te voorkomen en – mochten ze toch plaatsvinden – volgen en verbeteren. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem.

Calamiteiten

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.

Speerpunten 2019

Medicatieveiligheid

In 2019 wordt het veiligheidsmanagementsysteem medicatie (VMS) geïmplementeerd. Tevens vindt een procesevaluatie extramuraal plaats om risico’s zoveel mogelijk te reduceren. De medicatieveiligheidsfunctionaris heeft de kwartaalrapportage opgesteld in samenwerking met de apotheker en medicatieveiligheidsfunctionaris van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze rapportage is besproken in de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid en in de geneesmiddelencommissie. Prioriteiten zijn bepaald wat betreft de verbeteracties.

Geüpdatet: oktober 2019

Decubituspreventie

In 2019 krijgen de werkwijzen en protocollen een update en vindt een deskundigheidsbevordering plaats. Om te kunnen monitoren hoe Van Neynsel ‘scoort’ op het aantal cliënten met decubitus, wordt meer aandacht gegeven aan het gebruiken van het wondbehandelformulier middels borging in het elektronisch cliëntendossier. De Decubituscommissie heeft dit opgepakt en inmiddels zijn de protocollen herzien.

Geüpdatet: oktober 2019

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2019 voert de projectgroep Wet zorg en dwang het projectplan ‘Samen voor vrijheid’ uit. Dit project wordt uitgevoerd is samenwerking met leden van de centrale cliëntenraad. De projectgroep richt zich in overleg met de BOPZ-commissie en de BOPZ-arts de rest van 2019 vooral op communicatie. De projectgroep functioneert sinds september als klankbordgroep voor de BOPZ-commissie die het project verder uitvoert.

Geüpdatet: oktober 2019

Levenseinde

In 2019 wordt het Kwaliteitskader palliatieve terminale zorg geïmplementeerd.

Eten en drinken

In 2019 wordt de herijkte visie op eten en drinken geïmplementeerd. Middels een filmpje dat in de maak is door de afdeling communicatie, wordt de visie onder de aandacht gebracht bij medewerkers, bewoners en overige geïnteresseerden.

Geüpdatet: oktober 2019

Ouderenmishandeling

In 2019 wordt de gewijzigde meldcode geïmplementeerd.

Veilige zorgrelatie

In 2019 wordt meer aandacht besteed aan het melden van geweld. Medewerkers worden bewust gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te melden. De routing van de Melding Incidenten Medewerker (MIM) wordt zo ingericht dat er de juiste ondersteuning gegeven wordt aan getroffen medewerkers.

Prisma-analyses

Om het lerend vermogen te versterken wordt in 2019 meer aandacht besteed aan het uitvoeren van de Prisma-analyse bij incidenten.

Speerpunten 2020

Medicatieveiligheid

  • Leerlingen stimuleren om het onderwerp medicatieproces te kiezen voor opdrachten die zij moeten doen voor school, met als doel het medicatieproces actief te laten leven onder medewerkers;
  • Meer aandacht en uitleg over stap 6 ‘Evaluatie van de Veilige Principes in de medicatieketen’ zodat het MIC-formulier betreffende deze stap wordt ingevuld indien nodig;
  • Middelsc holing meer bewustzijn creëren over de medicatie die gegeven wordt en wat de bijwerkingen zijn;
  • Uitrol medicatiereview met betrokkenheid zorgmedewerker over alle locaties;
  • Het tegengaan van verspilling van medicatie door aandacht te vragen bij het bestellen van medicatie;
  • Het organiseren van halfjaarlijkse bijeenkomsten met alle aandachtsvelders medicatie ten behoeve van het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar.

Decubitus en mondzorg

In 2020 worden de werkwijzen en protocollen geüpdatet en vindt een deskundigheidsbevordering plaats op deze onderwerpen. Ook wordt extra aandacht besteed aan het gebruiken van het wondbehandelformulier middels borging in het elektronisch cliëntendossier.

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2020 worden medewerkers middels werkplekleren geschoold over de nieuwe Wet zorg en dwang. De beleidsdocumenten en werkinstructies worden aangepast en de praktijk wordt geëvalueerd.

Levenseinde

In 2020 wordt de commissie Levenseinde omgevormd tot de commissie Levenseinde & Ethiek om de dialoog te starten over ethische vraagstukken. Het nieuwe beleidsdocument levenseinde wordt geïmplementeerd en verder uitgewerkt. Alle onderliggende werkdocumenten en instructies worden beoordeeld danwel bijgesteld.

Eten en drinken

In 2020 vindt een procesoptimalisatie plaats; de werkwijze rondom eten en drinken wordt beschreven en waar nodig geoptimaliseerd. De samenwerking met welzijn wordt verstevigd om de kwaliteit van de welzijnsactiviteiten een impuls te geven. Tevens wordt de dienstverlening op alle locaties uitgebreid met lunchgerechten en kleine kaart.

Hygiëne- en infectiepreventie

In 2020 worden protocollen en werkinstructies gescreend en geüpdatet. Aandacht voor de uitvoering en het naleven van de protocollen en werkinstructies blijft onveranderd belangrijk. Teams worden in 2020 hierin gefaciliteerd, ondersteund en gecoacht. Vanuit de Van Neynsel Academie zal training zowel inhoudelijk als in houding en gedrag, vorm gaan krijgen.

Agressie en geweld

In 2020 wordt de aandacht voor het melden van geweld, zowel intern als extern, gecontinueerd. Medewerkers worden bewust gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te blijven melden. Vanuit de Van Neynsel Academie worden in 2020 meer trainingen voor medewerkers gegeven in het voorkomen van en omgaan met agressie van cliënten.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Werken bij Van Neynsel

Alles wat wij voor ouderen doen, is gericht op die fijne dag. Dat doen we met medewerkers die zelf ook lekker in hun vel zitten. Iets voor jou? Bij Van Neynsel zijn er volop mogelijkheden voor een baan die bij jou past!