Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen dat we de risico’s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Persoonlijke veiligheid

Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en kunt doen waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s. De heldere afspraken die we hierover maken, leggen we vast.

Medicatieveiligheid

Medicijnen kunnen worden vergeten, of verkeerd worden ingenomen. Daarom hebben we bij Van Neynsel veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De Melding Incidenten Commissie (MIC) analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Valpreventie

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De Van Neynselcursus ‘Zicht op evenwicht’ helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.

(On)vrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen

Van Neynsel gaat in de zorgverlening uit van zoveel mogelijk vrijheid. De Wet zorg en dwang regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld. Vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie zien wij als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook om geen onvrijwillige zorg in te zetten, tenzij het echt niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van  onvrijwillige zorg ingezet. De Wet zorg en dwang beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch zien we in onze zorg ook veel dezelfde problemen terugkomen. Belangrijke problemen die in verpleeghuizen kunnen voorkomen, zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. We leggen deze problemen vast zodat we richtlijnen hebben om ze te voorkomen en – mochten ze toch plaatsvinden – volgen en verbeteren. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem.

Calamiteiten

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.

Resultaten 2020

Afgeronde actiepunten in 2020:

  1. er is een nieuw protocol opgesteld en geïmplementeerd om verspilling van opiaten tegen te gaan;
  2. de medewerkers van de geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf kunnen ook voortaan digitaal medicatie incidenten melden;
  3. de aandachtspunten vanuit de afdelingsbezoeken door de apotheker zijn opgepakt.

In 2020 zijn de werkwijzen en protocollen geüpdatet en heeft er een deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Om te kunnen monitoren hoe Van Neynsel ‘scoort’ op het aantal cliënten met decubitus, is meer aandacht gegeven aan het gebruik van het wondbehandelformulier middels borging in het elektronisch cliëntendossier. De extra aandacht is gegeven aan het invullen van het wondbehandelformulier door de formatie kwaliteitsverpleegkundigen uit te breiden.

Tevens zijn er nieuwe basismatrassen aangeschaft.

De impact van de coronacrisis en de uitwerking van enkele coronamaatregelen, die precies tegenovergesteld aan het gedachtengoed van de WZD zijn, was groot.

In 2020 vroeg vooral gewenning aan nieuwe terminologie en het aanpassen aan nieuwe rollen en verantwoordelijkheden aandacht. Maar ook bewustwording rondom het inzetten van bijvoorbeeld sensoren en omgang met wilsonbekwaamheid.

Voor een deel is dat in scholing via e-learning gerealiseerd, daar waar de corona-zorgplanning dat toeliet.

De goede en toegankelijke communicatie rondom de Wet zorg en dwang is in bescheiden mate gerealiseerd. In 2021 komt extra aandacht voor introductie van clientvertrouwenspersoon en informatieverstrekking, zodat belangen van cliënten voldoende beschermd worden en zij de juiste zorg op maat krijgen vanuit eigen regie in hun vrijheid en veiligheid.

In 2020 is het nieuwe Levenseindebeleid opgesteld.

In 2019 is de herijkte visie op eten en drinken geïmplementeerd. Middels een filmpje dat is gemaakt door door de afdeling communicatie, is de visie onder de aandacht gebracht bij medewerkers, bewoners en overige geïnteresseerden.

In 2020 zijn medewerkers geschoold door de interne trainers over de nieuwe meldcode. Ook wordt er een e-learning ouderenmishandeling aangeboden aan de medewerkers zodat de kennis actueel blijft.

Van Neynsel heeft zitting in de kerngroep ouderenmishandeling van Den Bosch. Diverse partijen zijn hierbij betrokken en informatie wordt uitgewisseld zodat men elkaar beter weet te vinden van signalen van ouderenmishandeling.

Om het lerend vermogen te versterken is in 2020 meer aandacht besteed aan het uitvoeren van de Prisma-analyse bij incidenten.

Speerpunten 2021

In 2021 staan de onderstaande aandachtspunten centraal:

  • Het opstellen van procesbeschrijving van het extramurale medicatieproces;
  • Leerlingen stimuleren om het onderwerp medicatieproces te kiezen voor opdrachten die zij moeten doen voor school, met als doel het medicatieproces actief te laten leven onder medewerkers;
  • Meer aandacht en uitleg over stap 6 ‘Evaluatie van de Veilige Principes in de medicatieketen’ zodat het MIC-formulier betreffende deze stap wordt ingevuld indien nodig;
  • Middels scholing meer bewustzijn creëren over de medicatie die gegeven wordt en wat de bijwerkingen zijn;
  • Uitrol medicatiereview met betrokkenheid zorgmedewerker over alle locaties;
  • Het organiseren van halfjaarlijkse bijeenkomsten met alle aandachtsvelders medicatie ten behoeve van het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar.

In 2021 zal er deskundigheidsbevordering plaats vinden op dit onderwerp.

In 2021 worden medewerkers geschoold over de nieuwe WZD met werkplekleren, aanvullend op de in 2020 aangepaste en verplichte e-learning.

De beleidsdocumenten en werkinstructies worden verder aangepast en de praktijk wordt geëvalueerd. Informatie aan cliënten en verwanten wordt verder verbeterd.

In 2021 wordt de commissie Levenseinde alsnog omgevormd tot de commissie Levenseinde & Ethiek om de dialoog te starten over ethische vraagstukken. Het nieuwe beleidsdocument levenseinde verder geïmplementeerd en uitgewerkt. Alle onderliggende werkdocumenten en instructies worden beoordeeld dan wel bijgesteld met voorrang aan de onderwerpen euthanasie en reanimatie.

In 2021 wordt de samenwerking met andere disciplines verder verstevigd; dit betekent de krachtige samenwerking zoeken en borgen met zorg en welzijn en de expertise daar leggen waar die hoort.

Het doorontwikkelen van het ‘Kookmaatje-concept’ in 2021. Door het op de juiste manier ondersteunen van de teams op de woningen, verbeteren en borgen we de kwaliteit van de maaltijd en drinkvoorzieningen.

Meer aandacht voor, daar waar eet- en drinkmomenten zijn, de expertise en inzet van de afdeling Eten & Drinken gebruiken. Het bereik van de afdeling Eten & Drinken vergroten we naar de gehele van de locatie, en niet allen de restaurants.

In 2021 zal de aandacht onverminderd gericht worden op training/scholing van de medewerkers op inhoud maar ook op houding en gedrag. Daarbij blijft aandacht voor de uitvoering en naleven van de protocollen en werkinstructies belangrijk.

Vanuit de Academie zal de training vorm gaan krijgen.

Protocollen en werkinstructies zullen continue gescreend en zo nodig aangepast worden aan de hand van de dan geldende richtlijnen

In 2021 zal de aandacht voor het melden van geweld, zowel intern als extern, worden gecontinueerd. Medewerkers worden bewust gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te blijven melden. In 2021 zal er door middel van teamscholingen vanuit de Van Neynsel Academie meer training komen voor medewerkers in het voorkomen van en omgaan met agressie door cliënten. Het faciliteren van melden en analyseren ervan zal verder worden vergemakkelijkt en ondersteund door de implementatie van een nieuw meldsysteem.

Ook wordt onderzocht hoe we inzet van een agressie interventieteam kunnen vormgeven.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Werken bij Van Neynsel

Alles wat wij voor ouderen doen, is gericht op die fijne dag. Dat doen we met medewerkers die zelf ook lekker in hun vel zitten. Iets voor jou? Bij Van Neynsel zijn er volop mogelijkheden voor een baan die bij jou past!