Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen dat we de risico’s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Persoonlijke veiligheid

Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en kunt doen waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s. De heldere afspraken die we hierover maken, leggen we vast.

Medicatieveiligheid

Medicijnen kunnen worden vergeten, of verkeerd worden ingenomen. Daarom hebben we bij Van Neynsel veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De Melding Incidenten Commissie (MIC) analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Valpreventie

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De Van Neynselcursus ‘Zicht op evenwicht’ helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.

(On)vrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen

Van Neynsel gaat in de zorgverlening uit van zoveel mogelijk vrijheid. De Wet zorg en dwang regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld. Vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie zien wij als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook om geen onvrijwillige zorg in te zetten, tenzij het echt niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van  onvrijwillige zorg ingezet. De Wet zorg en dwang beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch zien we in onze zorg ook veel dezelfde problemen terugkomen. Belangrijke problemen die in verpleeghuizen kunnen voorkomen, zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. We leggen deze problemen vast zodat we richtlijnen hebben om ze te voorkomen en – mochten ze toch plaatsvinden – volgen en verbeteren. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem.

Calamiteiten

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.

Resultaten 2021

Afgeronde actiepunten in 2021:

  1. veel medewerkers hebben de verplichte opfristraining medicatieveiligheid gevolgd;
  2. er zijn twee afzonderlijke procedures opgesteld voor het medicatieproces; namelijk voor cliënt met behandeling een aparte werkinstructie opgesteld en voor cliënten zonder behandeling / thuiszorgcliënten;
  3. er is meer aandacht geweest voor het melden van incidenten van stap 6 evaluatie. Dit heeft geresulteerd dat medewerkers bewuster zijn van het melden van fouten mbt stap 6 evaluatie;
  4. het calamiteitenprotocol is aangevuld met wat te doen als het elektronische voorschrijfsysteem uitvalt.

Vanwege corona heeft in 2021 de geplande deskundigheidsbevordering niet plaats kunnen vinden.

Het jaar 2021 is als verlengd overgangsjaar benut voor de implementatie van de wet zorg en dwang (WZD). Dit is grotendeels gerealiseerd.

De commissie levenseinde houdt zich bezig met zaken rondom de palliatieve en terminale levensfase. In 2021 heeft het overleg van de commissie grotendeels stilgelegen. Om medewerkers duidelijkheid te bieden hoe om te gaan met en te handelen bij levenseindevraagstukken en praktische uitvoering in verschillende fasen zal de commissie zich ook in 2022 bezighouden met het uitwerken van diverse documenten volgend uit het beleid dat in 2020 is herzien.

In 2021 heeft de doorontwikkeling van het kookmaatje steeds meer vorm gekregen.

Het borgen van kennis en vaardigheden wordt gerealiseerd door scholing van de kookmaatjes resulterend in een erkend diploma. (Care Culinair)

Hiervoor zijn financiële middelen vrijgemaakt om in totaal 60 kookmaatjes op de leiden.

De randvoorwaarden in begeleiding, ondersteuning en coaching zijn opgesteld. Deze randvoorwaarden worden gerealiseerd door de samenwerking van medewerkers van Eten en drinken en Zorg.

Er is sprake van een hoge mate van enthousiasme en gedrevenheid van verschillende disciplines om dit tot een succes te maken

Het jaar 2021 heeft in hoge mate in het teken gestaan van Corona en de daarbij behorende hygiëne en infectiepreventieve maatregelen

Met het besef van de noodzaak van algemene hygiëne en infectiepreventie zijn er door de GGD, en intern, inspecties uitgevoerd.

Deze inspecties hebben geresulteerd in een basis hygiëne-en infectieplan (HIP) plan waarin faciliteiten, opleiden, ondersteunen, coachen en de rol van houding en gedrag de speerpunten zijn.

In het derde kwartaal is dit HIP plan “omarmt” door de organisatie en is er start gemaakt met de implementatie.

Door Corona was er nagenoeg geen mogelijkheid tot (fysieke) scholing van de teams.

Het kennisniveau van de medewerkers is door de kwaliteitsverpleegkundigen op de locaties op peil gehouden.

Hygiëne en infectiepreventie-issues werden door de kwaliteitsverpleegkundigen opgepakt en  met het team besproken.

Speerpunten 2022

In 2022 staan de onderstaande aandachtspunten centraal:

-interne audits houden op het gebied medicatieveiligheid. Er is in afstemming met de apotheker een checklist ontwikkeld die medewerkers moeten gebruiken tijdens de audit;

-onaangekondigde controles hoe medewerkers medicatie delen;

-het goed inregelen van de dubbele controle;

-het opnieuw organiseren dat er een zorgmedewerker aanwezig is bij de medicatiereview.

In 2022 zal er deskundigheidsbevordering plaatsvinden op dit onderwerp. Waarbij scholing van aandachtsvelders, het opzetten van eenduidige werkwijzen, het mogelijk aanstellen van een wondverpleegkundige speerpunten zijn.

De speerpunten voor 2022 zijn; scholing, communicatiemateriaal, IBS en crisisopvang, consultatie verder vormgeven en de doorontwikkeling van de WZD in ambulante zorg, optimaliseren van werkprocessen.

In 2022 zal de opdracht en inzet van de commissie Levenseinde en die van een Ethische commissie worden herbezien, zodat de dialoog over ethische vraagstukken goed gevoerd kan worden.

Het doorontwikkelen van het ‘Kookmaatje-concept’ in 2022. Door het op de juiste manier ondersteunen van de teams op de woningen, verbeteren en borgen we de kwaliteit van de maaltijd- en drinkvoorzieningen.

In 2022 zal het Basisplan Hygiëne- en infectiepreventie zijn implementatie krijgen. Dit plan is gebaseerd op een aantal onderdelen: faciliteren, informeren, bespreken, coachen en bijsturen. De aandacht hierin is onverminderd gericht op houding en gedrag. De training/scholing van de medewerkers is hier uiteraard ook een belangrijk onderdeel in. Vanuit de Academie van Van Neynsel zal de training/scholing van aandachtsvelders en medewerkers vorm gaan krijgen.

Protocollen en werkinstructies zullen continu gescreend en zo nodig aangepast worden aan de hand van de dan geldende richtlijnen.

Ook wordt er een pilot gehouden met slimme luiers met als doel verhoging van kwaliteit van leven en verlaging van de werkdruk.

In 2022 zal de aandacht voor het melden van geweld, zowel intern als extern, worden gecontinueerd. Medewerkers worden bewust gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te blijven melden. In 2022 zullen de teamscholingen vanuit de Van Neynsel Academie worden gecontinueerd. Het betreft een training voor medewerkers in het voorkomen van en omgaan met agressie door cliënten. Ook wordt onderzocht hoe we inzet van een agressie-interventieteam kunnen vormgeven.

Implementatie van de integriteit- en gedragscode en bijbehorende gespreks- en feedbackcultuur vormgeven en faciliteren.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Werken bij Van Neynsel

Alles wat wij voor ouderen doen, is gericht op die fijne dag. Dat doen we met medewerkers die zelf ook lekker in hun vel zitten. Iets voor jou? Bij Van Neynsel zijn er volop mogelijkheden voor een baan die bij jou past!