Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen dat we de risico’s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Persoonlijke veiligheid

Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en kunt doen waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s. De heldere afspraken die we hierover maken, leggen we vast.

Medicatieveiligheid

Medicijnen kunnen worden vergeten, of verkeerd worden ingenomen. Daarom hebben we bij Van Neynsel veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De Melding Incidenten Commissie (MIC) analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Valpreventie

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De Van Neynselcursus ‘Zicht op evenwicht’ helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.

(On)vrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen

Van Neynsel gaat in de zorgverlening uit van zoveel mogelijk vrijheid. De Wet zorg en dwang regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld. Vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie zien wij als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook om geen onvrijwillige zorg in te zetten, tenzij het echt niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van  onvrijwillige zorg ingezet. De Wet zorg en dwang beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch zien we in onze zorg ook veel dezelfde problemen terugkomen. Belangrijke problemen die in verpleeghuizen kunnen voorkomen, zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. We leggen deze problemen vast zodat we richtlijnen hebben om ze te voorkomen en – mochten ze toch plaatsvinden – volgen en verbeteren. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem.

Calamiteiten

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.

Resultaten

Afgeronde actiepunten in 2022:

  1. veel medewerkers hebben de verplichte opfristraining medicatieveiligheid gevolgd;
  2. er zijn twee afzonderlijke procedures opgesteld voor het medicatieproces; namelijk voor cliënt met behandeling een aparte werkinstructie opgesteld en voor cliënten zonder behandeling / thuiszorgcliënten;
  3. er is meer aandacht geweest voor het melden van incidenten van stap 6 evaluatie. Dit heeft geresulteerd dat medewerkers bewuster zijn van het melden van fouten mbt stap 6 evaluatie;
  4. De BEM (beheer eigen medicatie) is geïntroduceerd.

In 2022 is de WZD-commissie opnieuw opgestart na de corona-periode. De voorbereidingen zijn getroffen voor het leefcirkel beleid.

De commissie levenseinde houdt zich bezig met zaken rondom de palliatieve en terminale levensfase. De commissie heeft zich in 2022 bezig gehouden met herziening van beleidsdocument reanimatie en werkinstructie & herziening concept euthanasiebeleid.

Er is in 2022 meer aandacht geweest voor duurzaamheid. De aandachtspunten zijn doorgenomen en besproken in de commissie eten en drinken. De taakverantwoordelijken op de woningen hebben een scholing eten en drinken gevolgd.

De hygiëne-en infectiecommissie heeft de keuze gevolgd verder te gaan met hygiënebeleid op locatie Eemwijk in samenwerking met Vilans en Verenso. Het basis HIP plan (op orde krijgen van de basis hygiëne) is in 2022 geactualiseerd. Dit plan is gebaseerd op een aantal onderdelen: faciliteren, informeren, bespreken, coachen en bijsturen. De aandacht hierin is onverminderd gericht op houding en gedrag. De training/scholing van de medewerkers is hier uiteraard ook een belangrijk onderdeel in. Vanuit de Academie van Van Neynsel heeft de training/scholing van aandachtsvelders en medewerkers vorm gaan gekregen. Protocollen en werkinstructies zijn gescreend en waar nodig aangepast aan de hand van de dan geldende richtlijnen.

Speerpunten

In 2022 staan de onderstaande aandachtspunten centraal:

-interne audits houden op het gebied medicatieveiligheid. Er is in afstemming met de apotheker een checklist ontwikkeld die medewerkers moeten gebruiken tijdens de audit;

-onaangekondigde controles hoe medewerkers medicatie delen;

-het goed inregelen van de dubbele controle;

-het opnieuw organiseren dat er een zorgmedewerker aanwezig is bij de medicatiereview.

In 2022 zal er deskundigheidsbevordering plaatsvinden op dit onderwerp. Waarbij scholing van aandachtsvelders, het opzetten van eenduidige werkwijzen, het mogelijk aanstellen van een wondverpleegkundige speerpunten zijn.

De speerpunten voor 2022 zijn; scholing, communicatiemateriaal, IBS en crisisopvang, consultatie verder vormgeven en de doorontwikkeling van de WZD in ambulante zorg, optimaliseren van werkprocessen.

In 2022 zal de opdracht en inzet van de commissie Levenseinde en die van een Ethische commissie worden herbezien, zodat de dialoog over ethische vraagstukken goed gevoerd kan worden.

Het doorontwikkelen van het ‘Kookmaatje-concept’ in 2022. Door het op de juiste manier ondersteunen van de teams op de woningen, verbeteren en borgen we de kwaliteit van de maaltijd- en drinkvoorzieningen.

In 2023 wordt het Vilans project; samenwerken aan infectiepreventie in het netwerk Rezisto opgestart.

In 2023 vindt een verkenning plaats van de mogelijkheden voor het opzetten van een afdeling voor combinatie somatiek-psychiatrie en combinatie PG-psychiatrie.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Werken bij Van Neynsel

Alles wat wij voor ouderen doen, is gericht op die fijne dag. Dat doen we met medewerkers die zelf ook lekker in hun vel zitten. Iets voor jou? Bij Van Neynsel zijn er volop mogelijkheden voor een baan die bij jou past!