Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen dat we de risico’s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

Persoonlijke veiligheid

Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en kunt doen waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s. De heldere afspraken die we hierover maken, leggen we vast.

Medicatieveiligheid

Medicijnen kunnen worden vergeten, of verkeerd worden ingenomen. Daarom hebben we bij Van Neynsel veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De Melding Incidenten Commissie (MIC) analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

Valpreventie

Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De Van Neynselcursus ‘Zicht op evenwicht’ helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Van Neynsel ziet vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook om deze maatregel niet toe te passen, tenzij het niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

Zorginhoudelijke indicatoren

Goede zorg is altijd maatwerk. Toch zien we in onze zorg ook veel dezelfde problemen terugkomen. Belangrijke problemen die in verpleeghuizen kunnen voorkomen, zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. We leggen deze problemen vast zodat we richtlijnen hebben om ze te voorkomen en – mochten ze toch plaatsvinden – volgen en verbeteren. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem.

Calamiteiten

Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.

Resultaten  2018

Medicatieveiligheid

Vorig jaar is het meldingen systeem incidenten medicatie ingericht op basis van de zes stappen van de Veilige principes in de medicatieketen zodat de oorzaak van medicijnincidenten beter in beeld is.

In de zorgApp (extramuraal) is de dubbele controle van risicovolle medicatie opgenomen. Voor intramuraal is de mogelijkheid in Medimo (digitaal voorschrijfsysteem) aanwezig.

Tevens zijn vorig jaar de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een Veiligheidsmanagementsysteem Medicatie (VMS) . Dit in samenwerking de Zanob (ziekenhuisapotheek). Er is een medicatieveiligheidsfunctionaris aangesteld die zorgt voor de afstemming met intern en externe betrokkenen zoals de aandachtsvelders medicatie, kwaliteitsverpleegkundige en apothekers assistentes. De medicatieveiligheidsfunctionaris verwerkt de alle verzamelde gegevens rondom medicatie en analyseert deze en stelt verbeteracties op in samenspraak met de medicatieveiligheidsteams per locatie.

Decubituspreventie

De proefplaatsingen Q1 lopen. Loopt volgens projectplanning.

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

Het projectplan is klaar voor Wet Zorg en Dwang 2020. De BOPZ- scholing middels werkplekleren bevalt goed. 

Preventie van acute ziekenhuisopname

In 2018 zijn er nieuwe commissieleden benaderd.  De commissie is ondertussen actief en heeft concept levenseinde beleid opgeleverd.

Hygiëne

Van Neynsel heeft met een groep kartrekkers de tweede fase van het landelijke antibioticaresistentieprogramma in zijn geheel doorlopen. Resultaten en bevindingen zijn met wijkmanagers gedeeld. Houding en gedrag zijn bepalende factoren in de implementatie. Inbedding in academie moet nog plaatsvinden. Volgende fase van project wordt ingezet. 

Speerpunten 2019

Medicatieveiligheid

In 2019 zal het veiligheidsmanagementsysteem medicatie worden geïmplementeerd. Tevens zal er een procesevaluatie extramuraal plaatsvinden om risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

Decubituspreventie

In 2019 zullen de werkwijzen en protocollen een update krijgen en zal er deskundigheidsbevordering plaats vinden op dit onderwerp.

Om te kunnen monitoren hoe van Neynsel ‘scoort’ op het aantal cliënten met decubitus zal in 2019 meer aandacht gegeven worden aan het gebruiken van het wondbehandelformulier middels borging in het ECD.

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2019 zal de projectgroep wet zorg en dwang het projectplan ‘Samen voor vrijheid’ uitvoeren. Dit project wordt uitgevoerd is samenwerking met leden van de CCR.

Levenseinde

In 2019 zal het Kwaliteitskader palliatieve terminale zorg worden geïmplementeerd.

Eten & drinken

In 2019 implementatie van de herijkte visie op eten en drinken

Ouderenmishandeling

In 2019 wordt de gewijzigde meldcode geïmplementeerd.

Veilige zorgrelatie

In 2019 zal meer aandacht worden besteed aan het melden van geweld. Medewerkers worden bewust gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te melden.

In 2019 is de routing van de MIM meldingen zo ingericht dat er een juiste ondersteuning gegeven kan worden aan getroffen medewerkers.

Prisma analyses

In 2019 zal meer aandacht worden besteed aan het uitvoeren van de Prisma analyse bij incidenten om het lerend vermogen te versterken.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Werken bij Van Neynsel

Alles wat wij voor ouderen doen, is gericht op die fijne dag. Dat doen we met medewerkers die zelf ook lekker in hun vel zitten. Iets voor jou? Bij Van Neynsel zijn er volop mogelijkheden voor een baan die bij jou past!

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer