Sociale innovatie

Sociale innovatie is een verzamelnaam voor initiatieven van mensen en organisaties die gericht zijn op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij valt te denken aan vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking voor de verbetering van de diensten.

Het doel is om het welbevinden van onze cliënten te verhogen. Door sociale innovatie kan eenzaamheid worden voorkomen, worden mensen geactiveerd en kunnen cliënten beter de zorg en ondersteuning in eigen hand houden. De afgelopen jaren zijn ruim 320.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen terwijl ze medisch niets mankeren. Bij kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen, kunnen eenzaamheid of depressiviteit tot lichamelijke klachten leiden. Van Neynsel is van mening dat een deel van de vereenzaming van ouderen opgelost kan worden door het stimuleren van ontmoetingen in de wijk. Door wijkbewoners, scholen en bedrijven met elkaar te verbinden, kunnen ouderen meer uit hun isolement komen. Binnen Van Neynsel lopen tal van projecten om deze verbinding te vergroten.

​Resultaat 2017

​In 2017 is de werkgroep kwaliteit en innovatie opgericht. Op het gebied van sociale innovatie zijn er concrete verbetervoorstellen opgesteld. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van alle samenwerkingsrelaties van Van Neynsel in haar werkgebied. De uitwerking van de technologische innovaties is beperkt gebleven tot het formuleren van een visie op technologie en een programma van eisen. Kwaliteit is concreet uitgewerkt in de opzet, uitvoering en resultaten van een onderzoek naar klantgerichtheid bij Van Neynsel. Alle onderwerpen zijn voorzien van een advies aan de stuurgroep. 

Deelname Zorgzaam Den Bosch

Zorgzaam Den Bosch is een coalitie van vijftien organisaties en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met Zorgzaam Den Bosch ontwikkelen wij samen met vertegenwoordigers van bewoners een gebiedsgericht aanbod op gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit aanbod zal maatwerk per gebied zijn. Wij richten ons op kwetsbare burgers met een beperking, een chronisch/psychisch probleem of een psychosociaal probleem, en die daardoor moeilijkheden bij zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie ondervinden. Met deze mensen willen wij zorgzame wijken in een zorgzame stad maken. Lees meer over Zorgzaam Den Bosch.

Deelname Samen Sterk in de Wijk in Vught

In Vught werken gemeente, welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties samen in een formeel netwerk met een stuurgroep, programmateam in wisselende coalities. Afhankelijk van het onderwerp worden slagvaardige projectteams ingericht. Samen zorgen zij ervoor dat mensen met én zonder beperking 'gewoon meedoen'.

Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch

Ondernemend Onderwijs is een netwerkorganisatie met als doel de ondernemende kwaliteiten bij alle leerlingen via het onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende kracht in de samenleving te vergroten. Van Neynsel werkt samen met stichting Ondernemend Onderwijs bij het ontplooien van initiatieven gericht op het versterken van sociaal contact tussen wijkbewoners. Dit verlaagt gevoelens van eenzaamheid en houdt het leven aangenaam voor ouderen. Lees meer over Ondernemend Onderwijs.

Terug naar kwaliteitsvenster