Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als zorgorganisatie is Van Neynsel ook een ANBI. Sinds 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Meer hierover is te lezen op de website van de Belastingdienst.

ANBI publicatiegegevens

Naam:                  Van Neynselstichting
Adres:                  Eemweg 2-4
Postcode:             5215 HR
Plaats:                 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-822 8000 (klantenservice)
E-mailadres:         klantenservice@vanneynsel.nl
RSIN nummer:      RSIN 28.65.324
Website:               www.vanneynsel.nl

Doelstelling

De Van Neynselstichting stelt zich ten doel hoofdzakelijk aan ouderen verzorging, verpleging, behandeling en huisvesting aan te bieden, met het oogmerk voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijk welbevinden.

Ons uitgangspunt is behoud of verbetering van kwaliteit van leven. Wij bieden zorg en aandacht in de ruimste zin van het woord op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Kwaliteit van leven wordt niet alleen bepaald door de mate van gezondheid. Het is niet de zorgbehoefte die centraal staat, maar de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft de regie. Dit is voor ons een voorwaarde voor een respectvolle benadering. Ook wanneer de cliënt het vermogen tot eigen regie kwijtraakt, is het onze intentie zo dicht mogelijk bij zijn eigen leven te blijven.

Bestuurssamenstelling


Raad van Bestuur (samenstelling per ultimo 2017)
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De eindverantwoordelijke is Jack Jansen als bestuurder van Van Neynsel.

In het Reglement Raad van Bestuur is nader uitgewerkt op welke wijze en wanneer de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige gang van zaken binnen de organisatie.

Raad van Toezicht (samenstelling per ultimo 2017)

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Beloningsbeleid


Raad van Bestuur
De honorering van de Raad van Bestuur is conform geldende wet- en regelgeving. Zie voor een nadere toelichting de jaarrekening 2017.

Raad van Toezicht
De honorering van de Raad van Toezicht is conform geldende wet- en regelgeving. Zie voor een nadere toelichting de jaarrekening 2017.

Personeel
Het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van Van Neynsel zijn overeenkomstig de CAO-VVT.

Verkort beleidsplan

Met het realiseren van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Van Zorg naar Welbevinden’ wil Van Neynsel de behoefte van de cliënt verder centraal zetten. De komende jaren willen we investeren in vijf ambities:

Tevreden cliënten
Door vernieuwing en verbreding van zowel de gezondheidszorg als de sociale zorg en deze met elkaar te verbinden, leveren we een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van onze cliënten. Op basis van hun eigen waarden, met inzet van wat ze zelf nog kunnen en met hun sociale netwerk, helpen we mensen om in eigen regie, hun leven zo prettig mogelijk te leven.

Aantrekkelijke werkgever
Van Neynsel is er van overtuigd dat tevreden medewerkers noodzakelijk zijn om optimale dienstverlening aan onze cliënten te kunnen leveren. Daarom investeert Van Neynsel in scholingsprogramma’s om de kennis en vaardigheden van de medewerkers te verbeteren. Daarnaast geeft Van Neynsel medewerkers de verantwoordelijkheden en bevoegdheden om adequaat in te kunnen spelen op de wisselende wensen en behoeften van cliënten.

Wijkgericht werken
Voor veel ouderen is het van belang om gezondheidszorg te ontvangen in een vertrouwde omgeving. Daarom wil Van Neynsel in iedere wijk in Den Bosch dienstverlening bieden, variërend van Zorgthuis tot kleinschalige woonvormen.

Fitte organisatie
Om onze cliënten de juiste persoonlijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden is een strakke en professionele organisatie op de achtergrond noodzakelijk. Daarom werkt Van Neynsel aan verbetering en vereenvoudiging van processen, terugdringing van bureaucratie, risicobeheersing en financiële continuïteit.

Expertiseplatform dementiezorg
Door de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis wonen, zal verpleeghuiszorg zich steeds meer gaan richten op bewoners met dementie. Van Neynsel beschikt over specialistische kennis op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling en woonvormen voor dementerende ouderen. Deze kennis gaan we verder verdiepen en uitdragen.

Er is bewust gekozen voor een visie op hoofdlijnen en beperkte termijn gelet op het snel veranderende speelveld. Het meerjarenbeleidsplan, de visie, missie en kernwaarden zijn ook terug te vinden op deze website.

Activiteiten verslag

De volgende activiteiten over 2017 kunnen gemeld worden:

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening 2017.