Invoering Wet zorg en dwang loopt vertraging op door corona

2020 was bedoeld als overgangsjaar voor de invoering van de Wet zorg en dwang (WZD). Door het coronavirus loopt de invoering van de nieuwe wet vertraging op bij vrijwel alle zorginstellingen in het land. We vertellen u graag hoe Van Neynsel het tijdens deze crisis toch zoveel mogelijk probeert op te pakken.

De corona-pandemie heeft ons de afgelopen tijd behoorlijk beziggehouden. En dat is een understatement. Veel maatregelen waren tegengesteld aan de basisprincipes van de Wet zorg en dwang. Daarin wordt namelijk uitgegaan van zoveel mogelijk vrijheid voor bewoners.

Impact

De impact van de crisis is enorm voor onze bewoners en medewerkers. We hebben drastische maatregelen moeten nemen om risico’s voor kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te vermijden. De uitwerking van enkele coronamaatregelen is precies tegenovergesteld aan het gedachtengoed van de WZD. We stellen dan ook vast dat bewoners, onze organisatie en de medezeggenschapsraden (cliëntenraad en ondernemingsraad) tijd nodig hebben om in handelen en gevoel weer terug te veren naar vrijheid en vrijwilligheid zoals dit past bij de visie van Van Neynsel. Daarbij staat persoonsgerichte zorg voorop en zoeken we met elkaar naar manieren om dit alles veilig en verantwoord te doen.

Corona blijft beïnvloeden

Corona zal ons leven nog wel enige tijd beïnvloeden. Daarom moeten we een weg vinden om onze zorgvisie duurzaam samen te laten gaan met de vrijheidsbeperkingen die corona (of welke andere gezondheidsbedreiging dan ook) ons nu opdringt. Dat betekent ook dat we nadenken over hóe we de vrijheid om een eigen leven te leiden kunnen waarborgen voor onze bewoners. Hoe we kwaliteit van leven blijven nastreven waarbij menselijke nabijheid en bewegingsruimte zo belangrijk zijn.

Natuurlijk staat het borgen van (gezondheids-)veiligheid voorop, maar de impact die dat heeft op bewoners en zorgverleners verdient en krijgt onze volle aandacht. Er is ruimte voor versoepeling, we streven naar zoveel mogelijk vrijheid en open zijn. Tegelijkertijd blijven we waakzaam in de ontwikkelingen en anticiperen we hierop.

Actief opgepakt

De ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang, ook regionale ontwikkelingen, zijn na de zomerperiode weer actief opgepakt. De tweede coronagolf heeft echter direct invloed op bijvoorbeeld het scholen van medewerkers van Van Neynsel. Door de personele en organisatorische impact van het virus worden scholingen noodgedwongen verschoven naar 2021.

Registratie en analyse

Van Neynsel heeft een analyse gemaakt van de beschikbare informatie over de toegepaste onvrijwillige zorg in het eerste halfjaar van 2020. Deze analyse laat zien dat er voor en groot deel van de bewoners al een start is gemaakt met het omzetten van het zorgplan naar een plan waarin vrijwillige en onvrijwillige zorg een herkenbare plaats krijgen.
Er is geen sprake geweest van uitzonderlijke stijgingen of dalingen in individuele gevallen van onvrijwillige zorg het afgelopen jaar.

Maatregelen zoals het isoleren van (groepen) bewoners in verband met coronabesmettingen, zijn op aangeven van de overheid ingezet. Deze zijn weliswaar weloverwogen ingezet, maar op een andere manier geregistreerd dan onvrijwillige zorg normaliter geregistreerd zou worden. Een duidelijke vergelijking en analyse van cijfers in de registratie is om bovenstaande redenen dan ook niet mogelijk.

Daarnaast is het invoeren van vastlegging in het zorgdossier volgens de richtlijnen van de Wet zorg en dwang nog niet volledig ingevoerd, zowel op het gebied van techniek in het elektronisch cliëntdossier (ECD) als op het gebied van scholing van medewerkers.

Cliëntvertrouwenspersoon en corona

De beschikbaarheid van een cliëntvertrouwenspersoon is een voorziening die voortkomt uit de Wet zorg en dwang. Een cliëntvertrouwenspersoon is voor bewoners beschikbaar wanneer zij vragen of zorgen of onvrede ervaren bij onvrijwillige zorg. Ook tijdens deze periode van coronamaatregelen kunnen bewoners een beroep doen op de cliëntenvertrouwenspersoon. Deze kan de bewoner bijvoorbeeld ondersteunen bij het uiten en bespreken van eventuele onvrede over maatregelen die als gevolg van corona zijn getroffen. Meer hierover leest u door op deze link te klikken: https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/alles-over-cvp-en-corona/.

Meer informatie over de samenloop van corona en de Wet zorg en dwang vindt u hier: