Medezeggenschap

Medezeggenschap cliënten

Van Neynsel wil ondersteunend zijn in een zo aangenaam mogelijk leven voor haar cliënten. Elke Van Neynsel locatie heeft een eigen cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van cliënten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt met de wijkmanager over zaken die locatiespecifiek zijn, zoals maaltijden, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging,

Daarnaast is er sinds 2013 een Centrale Cliëntenraad (CCR). Dit orgaan houdt zich bezig met onderwerpen die voor (bijna) alle cliënten gelden, zoals het klachtenreglement, de beleidsvisie en het werken in vitale teams. De CCR bestaat uit twee leden van elke lokale cliëntenraad en een onafhankelijk voorzitter. De raad krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

De medezeggenschap van Van Neynsel is ingericht op basis van de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Van Neynsel is een samenwerkingsovereenkomst met de Centrale Cliëntenraad overeengekomen die de communicatie, de mandatering, de besluitvorming, procedures en werkwijze tussen CCR en Van Neynsel beschrijft. Lees ook het CCR jaarverslag.

Medezeggenschap medewerkers

Binnen Van Neynsel behartigt de Ondernemingsraad de belangen van de medewerkers als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De Ondernemingsraad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende locaties en afdelingen. De Raad van Bestuur heeft samenwerkingsafspraken met Ondernemingsraad vastgelegd, waaronder werkafspraken over de ureninzet van OR-leden, de inzet van externe adviseurs, afspraken rondom gezamenlijke overleggen en het instemmingsrecht bij fusie.

De medezeggenschap van de medewerkers van Van Neynsel is conform de Wet op de Ondernemingsraden.

Contact Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen

De (leden van de) Raad van Toezicht hebben jaarlijks contact met de medezeggenschapsorganen in het bijzijn van de bestuurder.

Ontwikkelingen rondom zeggenschap

Van Neynsel is voornemens een Professionele Adviesraad in te richten om ook verzorging, verpleging en behandelaars een stem te geven in nieuwe ontwikkelingen. Ook de vrijwilligers worden hierbij betrokken. In 2018 zullen plannen hiervoor worden ontwikkeld. De bestaande medezeggenschapsorganen worden bij deze ontwikkeling betrokken.

Resultaat 2017

Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad zijn diverse onderwerpen besproken in de advies- en instemmingssfeer waarvan het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 het belangrijkste document was. De strategie die in het plan is uitgezet, werd van harte ondersteund. Daarnaast is de nieuwe inrichting van de structuur een belangrijk onderwerp van overleg geweest. Het inrichten van de functie van locatieverantwoordelijken werd toegejuicht en de lokale cliëntenraden zijn intensief betrokken bij de benoeming van de wijkmanagers. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor een traject ‘doorgroeien in zeggenschap’. Hierbij wordt de bestaande zeggenschap geëvalueerd en mogelijkheden onderzocht om door te groeien in medezeggenschap. Dit betekent dat de medezeggenschapsgremia eerder in trajecten worden betrokken, maar ook gezamenlijke besprekingen worden voorgesteld waarbij zowel het cliënten- als werknemersperspectief wordt uitgewisseld. In dit traject wordt de mogelijkheid meegenomen om professionals te laten adviseren over voorgenomen beleid.

Terug naar Over Van Neynsel

Terug naar kwaliteitsvenster