Leren & ontwikkelen

Professionaliteit medewerkers en talentontwikkeling

Van Neynsel maakt zich sterk voor een veelzijdig aanbod van sociale zorg en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en competent zijn en zorg verlenen die doeltreffend, doelmatig en vooral cliëntgericht is. Via een samenhangend ontwikkeling- en scholingsprogramma houden we hun kennis- en vaardigheden op peil. Ook voor persoonlijke ontwikkeling is veel ruimte. Lees meer over onze visie en opleidingsprogramma.

Leer Management Systeem

Van Neynsel heeft leren en ontwikkelen gefaciliteerd met een Leer Management Systeem: Voor elke medewerker een eigen leeromgeving. Tevens heeft elke medewerker zijn eigen leerbudget, waarmee de medewerker zelf bepaalt welke training, scholing of congres hij wil bijwonen. In het LMS staan diverse e-learning modules die voor iedereen te volgen zijn.

Resultaat 2017

In 2017 is gestart met het Werkplek leren: met je team leren van elkaar aan de beeldtafel. De scholing BOPZ is omgezet naar een BOPZ training werkplek leren. Er is gestart met de training Krachtige Teams.

De medewerkers van de servicepunten hebben een training gastvrijheid gedaan o.l.v. de Van Neynsel leerexperts.

 In 2017 is het scholingsprogramma 'U woont nu hier' afgerond. Met dit scholingsprogramma zijn alle medewerkers die werken in onze verpleeghuizen geschoold in het werken met mensen met dementie. Hierdoor zijn we nog beter in staat om de cliënt en zijn familie te begrijpen en de zorg en begeleiding aan te passen op de gewoontes van de cliënt. 

Personeelssamenstelling 

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel nodig. Met de juiste personeelssamenstelling biedt Van Neynsel zorg die van goed niveau is en die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reële behoefte van de individuele cliënt. 

Tabel personeelssamenstelling per 1 december 2017
De uitgangsprincipes voor de samenstelling van de zorgteams incl. de zorgvormen per locatie

Tabel personeelssamenstelling per 1 juli 2018

Interne audits

Kwaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel bij Van Neynsel. Daarom houden we regelmatig interne audits om te kijken of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld. Van Neynsel beschikt over goed opgeleide interne auditoren. In duo’s worden audits uitgevoerd over belangrijke onderwerpen binnen de uitvoering van zorg. Door middel van de audits willen wij kijken waar we processen nog verder kunnen verbeteren en wat medewerkers nodig hebben om aan de geldende eisen te voldoen.

Resultaten 2017

In 2017 zijn de onderwerpen 'mondzorg' en 'hygiëne' geaudit. Tijdens de audit bleek dat bijna iedereen op de hoogte is van de gedragscode hygiëne, medewerkers de e-learning maken en de mondzorgdoelen zijn beschreven in het zorgleefplan. De wijkmanagers stellen samen met de teams verbeterpunten op nav de geconstateerde tekortkomingen. Op organisatieniveau heeft er overleg plaatsgevonden met de betrokken tandartsen om nieuwe afspraken te maken. In de tertiaalrapportage wordt de voortgang gemonitord. 

Terug naar kwaliteitsvenster