Tevredenheid

Medewerker- en vrijwilligertevredenheid

Van Neynsel hecht veel waarde aan het werkplezier en de tevredenheid van haar medewerkers en vrijwilligers. We weten dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en organisatie ervaren.

Resultaten 2017

In het voorjaar van 2017 hebben we een medewerkertevredenheidsonderzoek gedaan: de “Fan Scan”. Onze medewerkers beoordelen hun werk met een 7,6, onze vrijwilligers met een 7,9. De organisatie waardeerden medewerkers met een 6,8 en vrijwilligers met een 7,2.

Daar zijn we trots op! Tegelijkertijd gaan we niet op onze lauweren rusten. We gebruiken de resultaten uit dit onderzoek op, om het nog beter te kunnen doen in de toekomst! Het managementteam heeft daarvoor een plan gemaakt met actie- en verbeterpunten.

Speerpunten 2018

In het najaar van 2018 doen we opnieuw een meting. Op deze manier werken we voortdurend aan een goede werkomgeving en goede dienstverlening aan onze cliënten.

Ongenoegens en klachten medewerkers

Het doel van de klachtenregeling voor medewerkers is om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat een klacht objectief en eerlijk wordt behandeld. Bij ongenoegens en klachten is de eerste stap dat de medewerker dit eerst bespreekt met de betreffende persoon. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan de medewerker de klacht voorleggen aan een leidinggevende. Wil de medewerker er in vertrouwen over praten, dan kan hij/zij een beroep doen op de vertrouwenspersonen binnen Van Neynsel.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is van toepassing op iedereen die bij Van Neynsel werkzaam is op grond van een arbeidsovereenkomst, leer/arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst of stage en op iedereen die werkzaam is als uitzendkracht of gedetacheerde. Dit  is afgesproken in de Zorgbrede Governancecode. Doel van klokkenluidersregeling is om bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de organisatie.

Resultaten 2017

In 2017 is er geen melding via de klokkenluidersregeling binnengekomen. Er is wel een klacht binnengekomen in het kader van de nota 'geweld agressie en seksuele intimidatie'.

Terug naar kwaliteitsvenster