Waardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag van u wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u  de meeste waarde? Daar waar u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Zorgplan

Van Neynsel ondersteunt u om uw eigen leven te leiden en te doen waar u zich goed bij voelt. Omdat alleen u hierover kunt beslissen, stellen wij het behoud van de eigen regie als voorwaarde voor een respectvolle benadering. Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we niet alleen uw wensen en voorkeuren in kaart, maar ook wie bij uw zorg en ondersteuning betrokken zijn en wat de taakverdeling is tussen de zorgverleners en uw netwerk. Twee keer per jaar vindt een evaluatie plaats en beoordelen we met u en uw naasten of het Zorgplan nog aansluit op uw individuele behoeften.

Onderzoek naar klantgerichtheid

Van Neynsel laat regelmatig onderzoeken hoe tevreden onze cliënten zijn over onze zorg- en dienstverlening. Het meest recente onderzoek heeft eind 2017 plaatsgevonden. Deze meting is uitgevoerd onder bewoners en familie van bewoners.

​Resultaat 2017

NPS score bewoners: 44
NPS score familie: 53
NPS score ZorgThuis: 4

In dezelfde meting hebben respondenten hun algemene oordeel over Van Neynsel als woonzorglocatie gegeven. Hieruit bleek dat maar liefst 98% van de bewoners positief is (geweldig 18%, blij 26% en okay 54%). Van de familie is 99% positief (geweldig 32%, blij 41% en okay 26%). Hier vindt u meer resultaten van het onderzoek onder bewoners, familieleden en contactpersonen en cliënten van ZorgThuis.

Speerpunt 2019

Er zal een nieuw systeem samen met CCR worden geïmplementeerd die uit gaat van een kortcyclus, individuele benadering en waar de dialoog met de cliënt centraal staat.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Complimenten & Klachten

Van Neynsel wil graag dat haar cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.

Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073-822 80 00 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen. Dat kan met behulp van het reactieformulier. Stuur het ingevulde formulier naar:

Van Neynsel
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 90112
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Wilt u meer weten over de klachtenregeling of de klachtencommissie? Klik op onderstaande links.

Resultaten 2017 

In totaal zijn er 16 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris. De klachten werden telefonisch, via de mail, via het klachtenformulier en via de Regionale Klachtencommissie gemeld.

Buiten deze klachtmeldingen zijn er twee klachten via de directie binnengekomen, waarbij de klachtenfunctionaris niet betrokken is geweest. Afhandeling heeft plaatsgevonden via de bestuurder en de directeur Zorg. 

Meldcode huiselijk geweld

Medewerkers in de zorg lopen een relatief grote kans op confrontatie met grensoverschrijdend gedrag vanwege de kwetsbaarheid van klanten. Voor verpleegkundigen,verzorgenden en overige medewerkers van Van Neynsel geldt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de V&VN. Dit betekent dat onze medewerkers attent zijn op signalen die kunnen duiden op ouderenmishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Het werken met een dergelijke meldcode is een nadere uitwerking van het leveren van verantwoorde zorg in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Onder ouderenmishandeling wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer; Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: de (voormalig) echtgenoot of (ex-) partner,  familieleden, huisgenoten en mantelzorgers.

Terug naar Over Van Neynsel

Terug naar kwaliteitsvenster